zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Zasady odbioru odpadów

Zasady odbierania odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • pojemniki własność Gminy Miejskiej Legionowo, ustawione w  przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, komory zsypowe, wyznaczone miejsca na pojemniki)
 • częstotliwość wywozu  – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek lub sobota po ustaleniu z zarządcami budynków) w godzinach 07:00-20:00.

Selektywnie zbierane odpady komunalne  - papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal oraz bioodpady(odpady kuchenne)

 • pojemniki są własnością Gminy Miejskiej Legionowo,
 • zestawy pojemników do selektywnej zbiórki rozstawione są przy altanach śmietnikowych lub w innych miejscach wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości.
 • Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę tych odpadów zależnie od lokalizacji w godzinach 07:00-20:00:
  •  pojemniki zielony na szkło – 1 raz na dwa tygodnie (wtorek);
  •  pojemniki niebieski  na papier - 1 raz w tygodniu (środa);
  •  pojemnik żółty na plastik / metal - 2 razy w tygodniu (ponienidziałek, piątek)
  •  pojemnik brązowy na bio odpady kuchenne/ 1 raz w tygodniu.

Odpady „zielone” - ogrodowe

 • worki w kolorze brązowym o pojemności 80-120 l lub w przypadku braku na rynku worków w kolorze brązowym w worku czarnym.
 • wyposażenie nieruchomości w worki brązowe jest obowiązkiem właściciela nieruchomości
 • częstotliwość odbioru odpadów przez Wykonawcę co 2 tygodnie w miesiącach kwiecień – październik w pozostałych miesiącach co 4 tygodnie (w styczniu i lutym odbiór wyłącznie choinek). Szczegółowy harmonogram Wykonawca uzgodni z zarządcami nieruchomości.

Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • gromadzone w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (przy altankach, pomieszczeniach zsypowych, pojemnikach czy kontenerach),
 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na 2 tygodnie.

Odpady budowlane, zużyte opony, chemikalia farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje i tłuszcze, kleje, żywice, smary w tym też opakowania po wcześniej wymienionych chemikaliach, zużyte baterie, akumulatory, tusze, tonery, lampy fluorescencyjne, żarówki, termometry.

Tego typu odpady nie są odbierane spod nieruchomości, odbieranie odpadów realizowane będzie indywidualnie przez mieszkańców poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacje o lokalizacji i regulaminie funkcjonowania punktu znajdują się w zakładce PSZOK.

Zasady odbierania odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • pojemniki własność Gminy Miejskiej Legionowo, ustawione w  przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki muszą być udostępnione od godz. 07:00.
 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem,

Selektywnie zbierane odpady komunalne – papier, tekstylia (wykreślamy), szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz bioodpady (odpady kuchenne)

 • worki zapewnione przez Gminę Miejską Legionowo:
  • worek zielony do gromadzenia odpadów ze szkła
  • worek żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i metali
  • worek niebieski do gromadzenia papieru i tektury.
 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę  – 1 raz na 4 tygodnie zgodnie z harmonogramem, Worki udostępnione w dniu odbioru od godz. 07:00 rano.
 • pojemnik brązowy na bioodpady (odpady kuchenne) częstotliwość odbioru odpadów przez Wykonawcę co 2 tygodnie
 • Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju. Brakujące worki można dodatkowo pobrać w dziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Legionowo.

Odpady „zielone” - ogrodowe

 • worki w kolorze brązowym o pojemności 80 - 120 l lub w przypadku braku na rynku worków w kolorze brązowym w worku czarnym.
 • wyposażenie nieruchomości w worki brązowe jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
 • częstotliwość odbioru odpadów przez Wykonawcę co 2 tygodnie w miesiącach kwiecień – październik w pozostałych miesiącach co 4 tygodnie (w styczniu i lutym odbiór wyłącznie choinek).   Zgodnie z harmonogramem.
 • dodatkowo wyznacza się 1 termin odbioru dla choinek w lutym, .

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • właściciele wystawiają ww. odpady przed swoimi nieruchomościami – zgodnie z harmonogramem,
 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 2 razy do roku (jeden termin w maju, drugi w październiku).

Odpady budowlane, zużyte opony

Tego typu odpady nie są odbierane spod nieruchomości, odbieranie odpadów realizowane będzie indywidualnie przez mieszkańców poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacje o lokalizacji i regulaminie funkcjonowania punktu znajdują się w zakładce PSZOK.

Inne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów:

 • przeterminowane i niepotrzebne leki - specjalistyczne pojemniki ustawione w aptekach
 • zużyte baterie – pojemniki w szkołach i przedszkolach oraz Urzędzie Miasta Legionowo
 • Odpady budowlane, zużyte opony, chemikalia farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje i tłuszcze, kleje, żywice, smary w tym też opakowania po wcześniej wymienionych chemikaliach (tylko PSZOK)
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych w szczególności igły i strzykawki (tylko PSZOK).