zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Zasady odbioru odpadów

Zasady odbierania odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • pojemniki własność Gminy Miejskiej Legionowo, ustawione w  przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, komory zsypowe, wyznaczone miejsca na pojemniki)
 • częstotliwość wywozu  – 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek lub sobota po ustaleniu z zarządcami budynków) w godzinach 07:00-20:00.

Selektywnie zbierane odpady komunalne  - papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal

 • pojemniki są własnością Gminy Miejskiej Legionowo,
 • zestawy pojemników do selektywnej zbiórki rozstawione są przy altanach śmietnikowych lub w innych miejscach wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości.
 • Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę tych odpadów zależnie od lokalizacji w godzinach 07:00-20:00:
  •  pojemniki zielony na szkło – 1 raz na dwa tygodnie (wtorek);
  •  pojemniki niebieski  na papier / tekstylia - 1 raz w tygodniu (środa);
  •  pojemnik żółty na plastik / metal - 2 razy w tygodniu (ponienidziałek, piątek)
  •  pojemnik brązowy na bio odpady kuchenne/ 1 raz w tygodniu (środa)

Odpady „zielone”

 • worki w kolorze brązowym lub w przypadku braku na rynku worków w kolorze brązowym w worku czarnym.
 • wyposażenie nieruchomości w worki brązowe jest obowiązkiem właściciela nieruchomości
 • częstotliwość odbioru odpadów – 2 razy w miesiącu w okresach wegetacyjnych (kwiecień – grudzień). Dodatkowo dla choinek wyznacza się 2 terminy odbioru jeden w styczniu i jeden w lutym. Szczegółowy harmonogram Wykonawca uzgodni z zarządcami nieruchomości.

Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • gromadzone w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (przy altankach, pomieszczeniach zsypowych, pojemnikach czy kontenerach),
 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na 2 tygodnie.

Odpady budowlane, zużyte opony

Odbieranie odpadów realizowane będzie indywidualnie przez mieszkańców poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacje o lokalizacji i regulaminie funkcjonowania punktu znajdują się w zakładce PSZOK.

Zasady odbierania odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • pojemniki własność Gminy Miejskiej Legionowo, ustawione w  przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki muszą być udostępnione od godz. 07:00.
 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem,

Selektywnie zbierane odpady komunalne – papier, tekstylia, szkło, plastik, metale

 • worki zapewnione przez Gminę Miejską Legionowo:
  • worek zielony do gromadzenia odpadów ze szkła
  • worek żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i metali
  • worek niebieski do gromadzenia papieru i tekstyliów.
 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę  – 1 raz na 4 tygodnie zgodnie z harmonogramem, Worki udostępnione w dniu odbioru od godz. 07:00 rano.
 • Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju. Brakujące worki można dodatkowo pobrać w dziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Legionowo.

Odpady „zielone”

 • worki w kolorze brązowym lub w przypadku braku na rynku worków w kolorze brązowym w worku czarnym.
 • wyposażenie nieruchomości w worki brązowe jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
 • częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów – 1 raz na 4 tygodnie  – zgodnie z harmonogramem.
 • dodatkowo wyznacza się 1 termin odbioru dla choinek w lutym, .

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • właściciele wystawiają ww. odpady przed swoimi nieruchomościami – zgodnie z harmonogramem,
 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 2 razy do roku (jeden termin w maju, drugi w październiku).

Inne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów:

 • przeterminowane i niepotrzebne leki - specjalistyczne pojemniki ustawione w aptekach
 • zbiórka przeterminowanych leków
 • zużyte baterie – pojemniki w szkołach i przedszkolach oraz Urzędzie Miasta Legionowo