zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Integracyjny plac zabaw - konsultacje

Data dodania: 29 sierpnia 2019
Grafika zielonego placu zabaw. Na żółtym tle jest napis:Integracyjny plac zabaw

Konsultacje zostały zakończone. Obecnie trwają prace nad ogłoszeniem wyników. Dziękujemy za oddane głosy!

Cofnij

W związku z zarządzeniem Nr 249/2019 Prezydenta Miasta z dn. 19 lipca zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących lokalizacji integracyjnego placu zabaw w Legionowie. Swój głos oddać można na jedno miejsce wypełniając formularz znajdujący się na stronie - https://legionowo.pl/pl/konsultacje-plac-zabaw

Powstanie integracyjnego placu zabaw w Legionowie to niezwykłe wyzwanie, które ma stworzyć przestrzeń sprzyjającą przede wszystkim uspołecznianiu dziecka i nawiązywaniu nowych przyjaźni, wpłynąć korzystnie na jego rozwój. Osoby z niepełnosprawnością dzięki spędzaniu czasu ze swoimi rówieśnikami mogą rozwijać się nie tylko ruchowo, ale też intelektualnie i emocjonalnie.

Podczas wspólnych zabaw poznają i przyswajają zachowania społeczne. Regularne wizyty na placach zabaw sprzyjają wzrostowi pewności siebie i przełamywaniu kolejnych barier. Obcowanie z rówieśnikami dodaje energii i motywuje do działania oraz podejmowania coraz to nowszych wyzwań.

Należy pamiętać także, że dzieciństwo jest ważnym czasem, kiedy dzieci wykształcają w sobie empatię oraz otwartość na drugiego człowieka. Inne dzieci uczą się tolerancji oraz odpowiednich zachowań.


Prezentujemy wady i zalety każdej z zaproponowanych lokalizacji:

 • Os. Jagiellońska

Informacje ogólne:

 • Dz. ew. nr 225/3, 225/2, 225/1, obr. 65
 • Obszar: ok. 8700 m2
 • Własność: dz. 225/2, 225/3 – gmina, użytkownik wieczysty – SMLW; dz. 225/1 – stan prawny nieuregulowany
 • MPZP – 6MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, natomiast przeznaczenie uzupełniające to zabudowa usługowa. Dopuszcza się tu lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, miejsc postojowych i garaży, niezbędnych do obsługi terenu, obiektów małej architektury, zieleni urządzonej i ścieżek rowerowych. Minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej wynosi 25%.
 • Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze rewitalizacji.
Zalety Wady
 • Centrum miasta
 • Obszar wpisany do programu rewitalizacji (możliwość uzyskania pożyczki)
 • Zgodność z planem miejscowym
 • Przyzwolenie lokalnej społeczności na utworzenie infrastruktury rekreacyjnej (wywiad lokalny)
 • Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej sprzyja integracji mieszkańców miasta
 • Duża powierzchnia niezagospodarowana
 • Istniejące dwa place zabaw
 • Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw stanowi korzystniejszą alternatywę dla dogęszczania zabudowy
 • SMLW użytkownikiem wieczystym
 • Duża intensywność zabudowy
 • Nieuregulowany stan prawny jednej z działek
 • Problem ze stworzeniem dodatkowych miejsc parkingowych
 • Uciążliwości dla mieszkańców związane z funkcjonowaniem infrastruktury rekreacyjnej
 • Konieczność zachowania placów manewrowych oraz dróg pożarowych
 • Duże natężenie obiektów rekreacyjnych na terenie Osiedla Jagiellońska
 • Konieczność adaptacji istniejących nawierzchni bitumicznych (wysokie koszty ich usunięcia)

 • ul. Parkowa

Informarcje ogólne:

 • Działka dz. 2/21, obr. 30
 • Obszar: ok. 1,28 ha
 • Własność: gmina
 • MPZP - 4ZL – teren zieleni leśnej. W zakresie zagospodarowania przestrzennego mają zastosowanie przepisy o lasach.
 • Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze rewitalizacji.

Zalety Wady
 • Własność gminna
 • Obszar wpisany do programu rewitalizacji (możliwość uzyskania pożyczki)
 • Duża ilość drzew
 • Bliska lokalizacja placówek oświaty (Szkoła Podstawowa Specjalna Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, Zespół Szkół nr 2)
 • Bliska lokalizacja Stadionu Miejskiego
 • Niewykorzystany potencjał działki w skali miasta (dzielnica Przystanek)
 • Dobra dostępność komunikacyjna
 • Problematyczne przeznaczenie w planie miejscowym – jako tereny leśne (konieczność wyłączenia z produkcji leśnej)
 • Konieczność adaptacji istniejących drzew
 • Ukształtowanie terenu sprzyjające tworzeniu się zastoisk wody

 • Park Jana Pawła II

Informacje ogólne:

 • Działka ew. nr 108 obr. 65
 • Obszar: około 5800 m2
 • Własność: gmina
 • MPZP - 2ZP – tereny parków i zieleńców. Przeznaczenie podstawowe – tereny parków i zieleńców. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, zieleni urządzonej i ciągów pieszych. Ustala się wymóg maksymalnego zachowania roślinności wysokiej przy realizacji parków i zieleńców oraz stosowanie przepuszczalnych nawierzchni naturalnych dla ciągów pieszych.
 • Przedmiotowy teren nie znajduje się w obszarze rewitalizacji.

Zalety Wady
 • Własność gminna
 • Oznaczenie w planie miejscowym jako zieleń parkowa
 • Duża ilość drzew
 • Bliskość przystanków komunikacji miejskiej
 • Istniejący plac zabaw z potencjałem na jego rozbudowę (mniejsze koszty inwestycji)
 • Przedmiotowy teren znajduje się poza obszarem rewitalizacji
 • Utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ze względu na zróżnicowanie wysokości
 • Duża ilość drzew ogranicza rozbudowę istniejącego placu zabaw
 • Niekorzystne ukształtowanie niezagospodarowanej powierzchni parku (bez drzew) - przewidywane są wysokie koszty zniwelowania różnic w wysokości terenu (konieczność wykonania schodów i pochylni o odpowiednim nachyleniu lub tarasowanie terenu)
 • Brak miejsc parkingowych w najbliższej okolicy oraz brak możliwości ich stworzenia
 • Zaburzenie osiedlowej enklawy zieleni i miejsca do wypoczynku (osoby starsze)
 • Ograniczony wjazd na teren parku podczas budowy placu zabaw (wjazd od ul. Leśnej)
 • Mała powierzchnia istniejącego placu zabaw (brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, np. nawierzchnia piaskowa)
 • Należy przewidzieć większe strefy bezpieczeństwa integracyjnych urządzeń na placu zabaw

 • ul. Piotra Wysockiego

Informacje ogólne:

 • Działka ew. nr 352, obr. 65
 • Obszar: około 4490 m2
 • Własność: gmina, zarząd KZB
 • MPZP - 18 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.Przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, natomiast przeznaczenie uzupełniające to zabudowa usługowa. Dopuszcza się tu lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, miejsc postojowych i garaży, niezbędnych do obsługi terenu, obiektów małej architektury, zieleni urządzonej i ścieżek rowerowych. Minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej wynosi 25%.
 • Przedmiotowy teren nie znajduje się w obszarze rewitalizacji.

Zalety Wady
 • Zgodność z planem miejscowym
 • Duża powierzchnia niezagospodarowana
 • Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej sprzyja integracji mieszkańców miasta
 • Istniejący plac zabaw z potencjałem na jego rozbudowę
 • Bliskość przystanków komunikacji miejskiej
 • Bliskość Zespołu Szkół Nr 1
 • Korzystne (płaskie) ukształtowanie terenu – odpowiednie dla osób niepełnosprawnych
 • Sąsiedztwo Dziennego Domu „Senior +”, gdzie przebywają osoby z niepełnosprawnością ruchową
 • Przedmiotowy teren znajduje się poza obszarem rewitalizacji
 • Mała ilość miejsc parkingowych – konieczność utworzenia nowego parkingu
 • Duża powierzchnia istniejących nawierzchni bitumicznych (wysokie koszty ich usunięcia/ adaptacji)
 • Otoczenie zabudową mieszkaniową wielorodzinną

Konsultacje odbywają się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Legionowo Nr 249/2019, które jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.legionowo.pl/m,31837,zarzadzenie-nr-2492019-z-dnia-19-lipca-2019-r.html