zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Infografika przedstawiająca rodzinę a w tle Centrum Komunikacyjne

Wybrano wykonawcę Centrum Komunikacyjnego

Data dodania: 21 kwietnia 2015

Rozstrzygnięto przetarg na dokończenie budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie.

Cofnij

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Skanska S.A. z Warszawy, która zaoferowała cenę 29.692.711,79 zł brutto za dokończenie tej inwestycji. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W przetargu, który został otwarty 7 kwietnia, wpłynęły trzy oferty:

1. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki z Warszawy, który zaoferował cenę 36.643.316,58 zł i 6 lat gwarancji.

2. DORBUD S.A. z Kielc - zaoferował cenę 26.320.035,23 zł i 7-letnią gwarancję.

3. Skanska S.A. z Warszawy - chce dokończyć inwestycję za kwotę 29.692.711,79 zł, oferuje gwarancję na okres 5 lat.

Wybrana oferta spośród nieodrzuconych przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i terminu gwarancji odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty firm ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki oraz DORBUD S.A zostały odrzucone, ponieważ w obu przypadkach złożony harmonogram rzeczowo - finansowy niezgodny z postanowieniami SIWZ;

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca zrealizuje robotę budowlaną w nieprzekraczalnym terminie:

- Budynek dworca - 12 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę,

- Zagospodarowanie terenu przy garażu wielopoziomowym – 12 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę,

- Budynek garażu wielopoziomowego wraz z instalacjami – 8 miesięcy od wprowadzenia na budowę,

- Połączenie drogowe ul. Polnej z ul. Piaskową – 10 miesięcy od wprowadzenia na budowę,

- Rozbudowa przejścia podziemnego – 8 miesięcy od wprowadzenia na budowę,

- Oświetlenie Alei 1DZ (ciągu pieszo-jezdnego do stacji kolejowej "Legionowo") – 4 miesiące od wprowadzenia na budowę.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wykonawcom przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego (w terminie 10 dni od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty). Po upływie tego terminu umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.