zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Nabór do Komisji Konkursowej

Data dodania: 29 stycznia 2016

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2016 roku z zakresu edukacji,oświaty i wychowania ogłasza się dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w ww. zakresie.

Cofnij

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:
- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,
- imię i nazwisko kandydata i jego funkcja,
- telefon kontaktowy kandydata,
- adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2016 roku z zakresu edukacji,oświaty i wychowania''.


Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 10.02.2016 r.: osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oswiata@um.legionowo.pl
Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 17 lutego 2016r., godz.12.00.