zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2019

Data dodania: 30 listopada 2020

W 2019 roku odebrano z terenu Legionowa 17228,9180 Mg (ton)odpadów, z czego selektywnie zebrano ponad 49% z nich. Do recyklingu trafiło między innymi: 2515,6740 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, 14,7740 Mg tworzyw sztucznych, 202,3530 Mg papieru 420,1360 Mg szkła oraz 179,8840 Mg opakowań z metalu.

Cofnij

W ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano z terenu miasta 15696,3890 Mg (ton) odpadów. Odebrane odpady nie zostały przekazane na składowisko, tylko zostały zagospodarowane w specjalistycznych instalacjach. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano ponad 3 tony przeterminowanych i niepotrzebnych leków.

System Gospodarki Odpadami w Legionowie w 2019 roku był obsługiwany przez konsorcjum firm MS-EKO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa i EKO MAX RECYKLING Sp. z o.o. z siedzibą ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa.

Roczne koszty poniesione przez Gminę Miejską Legionowo w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 9 492 840 zł.

Przy ul. Olszankowej 36 w Legionowie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały określone w Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji z terenu Legionowa przekazywane były w roku 2019 do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

 • Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Wólczyńska 249, Warszawa;
 • Chemeko-SYSTEM Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP);
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp z o.o. Instalacja Komunalna MBP Stare Lubiejewo, ul. Lomżyńska 11;
 • Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Instalcja komunalna MBP;
 • Instalacja MBP w m. Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka;
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z . o. w Ciechanowie;
 • Remondis Opole Sp. z o.o Zakład mechaniczno-bilogicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
 • Instalacja Komunalna Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów PGO "EKO-MAZURY";
 • PU Hetman Zakład MBP Odpadów Komunalnych Nadarzyn, ul Turystyczna 38;
 • Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. - INSTALACJA DO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW (BIOLOGICZNA STABILIZACJA);
 • Instalacja Komunalna Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów PUK EMPOL;
 • Instalacja MBP Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. zo.o. ul, Spacerowa 145, Końskie;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie Instalacja Komunalna;
 • Bio Elektra Group S.A. instalacja do mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów;
 • Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin, kompostownia, Stare Lipiny, Al. Niepodległości 253, 05-200 Wołomin;
 • PN-WMS Sp. z o.o. Międzyleś 1, 05-326 Poświętne, kompostownia;
 • PGB Serwis Sp. z o.o.- Biogazownia;
 • Instalacja do kompostowania odpadów w Bielicach Ziemia Polska Sp z o.o.;
 • Kompostownia Odpadów Zielonych w Starych Lipinach;
 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do kompostowania odpadów;
 • DBAJ Marta Prychodko Świętajno, ul Polna 25C.

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przeznaczone do składowania w ilości 887,0728 Mg powstałe i odebrane z Legionowa zostały przekazane na składowiska:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Wołomin Stare Lipiny al. Aleja Niepodległości;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Różana;
 • Składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Zakroczymiu;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Siedliskach, ul. Siedliska 77;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Opolu ul. Podmiejska;
 • Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Lubiejewie;
 • Instalacja Komunalna w Służewie. ul. Polna 87;
 • Składowisko odpadów w miejscowości Otwock Świerk gmina Otwock SATER Otwock Sp. z o.o., Amest Otwock Sp. z o.o.;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Końskie ul. Spacerowa 145;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Racibórz, ul. Rybnicka 125;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4a.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2018 w Gminie Miejskiej Legionowo osiągnięto następujące poziomy:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 1,02% (dopuszczalny przez przepisy prawa poziom w roku 2019 to maksimum 40%);
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 49,63% (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2019 to minimum 40%);
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2019 to minimum 50%).

W związku ze zmianą przepisów, poziom recyklingu surowców wtórnych oblicza się z uwzględnieniem odpadów komunalnych zebranych przez punkty skupu znajdujące się na terenie gminy.

W roku 2019 liczba faktycznie zamieszkujących osób objętych Systemem Gospodarki Odpadami wyniosła 47782 osób. Kontrole Straży Miejskiej w Legionowie nie wykazały właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz na odbieranie odpadów komunalnych, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Na wykresach nr 1 oraz nr 2 przedstawiono ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w ramach Systemu Gospodarki Odpadami oraz ilość całkowitą odebraną od właścicieli nieruchomości łącznie - w ramach systemu oraz na podstawie indywidualnych umów.

Od czasu wprowadzenia systemu sukcesywnie rośnie ilość odbieranych od mieszkańców surowców wtórnych. Obserwuje się w tym czasie wyraźny i ciągły wzrost ilości odpadów selektywnie zbieranych