zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Banknoty z niminalem 200 zł

Budżet miasta na trudne czasy

Data dodania: 18 listopada 2022

Bezpieczny i nastawiony na inwestycje energooszczędne, tak najkrócej można powiedzieć o budżecie miasta na przyszły rok. Jego projekt przedstawił właśnie prezydent miasta. Planowane przychody i dochody budżetu Miasta Legionowo w 2023 roku wyniosą ponad 289 mln zł. Przedstawiony przez prezydenta projekt budżetu stanie się teraz przedmiotem prac poszczególnych komisji Rady Miejskiej, ponieważ jego przygotowanie to proces wspólny. Głosowanie nad nim odbędzie się w grudniu bieżącego roku.

Cofnij

Projekt budżetu został stworzony przy trudnej do przewidzenia sytuacji makroekonomicznej kraju. Wciąż odczuwalne są skutki pandemii Covid-19. Wybuch wojny w Ukrainie przyczynił się do rosnącej inflacji, gwałtownego wzrostu cen energii i paliw. Na sytuację finansową miasta w roku 2023 wpływ mają też rządowe reformy systemu podatkowego. Ich skutkiem są zmniejszone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt budżetu zakłada, że w przyszłym roku wyniosą one niewiele ponad 80 mln zł, czyli mniej niż w latach ubiegłych. Do 2020 r. notowały one zaś stabilny wzrost.

Pomimo wszystkich trudności zewnętrznych projekt budżetu na przyszły rok dąży do zachowania zrównoważonego rozwoju w naszym mieście. Jednakże koszty przeprowadzanych inwestycji stale rosną, dlatego też gmina dokona emisji obligacji na poziomie 18 mln zł. W przyszłym roku przeprowadzone zostaną między innymi: modernizacja oświetlenia drogowego na terenie całej gminy (wymiana ponad 3500 opraw) na energooszczędne, projekt i budowa drogi gminnej ul. Wąskiej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Słonecznej, projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Kwiatowej/Polnej, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (m.in. zainstalowanie paneli fotowoltaicznych), projekt i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta Legionowo, projekt i przebudowa oraz remont budynku Willa „Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na bieżąco w ciągu przyszłego roku monitorowana i weryfikowana będzie sytuacja ekonomiczna zarówno wewnętrzna oraz zewnętrzna tak, aby odpowiednio wcześniej reagować ewentualnymi zmianami budżetowymi. Co oznacza, że może być zmieniany w całym roku.

Przygotowany przez nas projekt budżetu, pomimo obiektywnych trudności koncentruje się na zaspokojeniu wszystkich najważniejszych potrzeb mieszkańców. Bazuje na odpowiednim standardzie funkcjonowania miasta, kontynuuje realizację inwestycji, które poprawiają warunki życia w Legionowie oraz przyczyniają się do zwiększania efektywności energetycznej. Niestety musieliśmy również szukać oszczędności a jednym z ich widocznych przejawów będzie między innymi brak świątecznych iluminacji. Ten czas uświetni jedynie choinka przy rondzie marsz. Józefa Piłsudskiego – mówi Roman Smogorzewski, prezydent miasta.

Dochody własne na 2023 r. zostały zaplanowane w ogólnej kwocie – 240 295 807 zł i stanowią 94,35% dochodów ogółem. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą one 4 826,48 zł.

Źródłami dochodów własnych miasta są:

  • wpływy z podatków i opłat – 60 536 815 zł.,
  • dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – 6 600 500 zł.,
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 80 371 986 zł  i od osób prawnych 3 269 764 zł (na podstawie informacji Ministra Finansów),
  • subwencja, dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne – 83 004 386 zł.,
  • pozostałe dochody własne to 6 512 356 zł.

W projekcie budżetu na 2023 r. podobnie jak w latach ubiegłych najbardziej kosztowną pozycję stanowi oświata i wychowanie stanowiąc prawie 44% wydatków ogółem (ponad 124 mln zł). Natomiast kolejne z najważniejszych wydatków to: gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niewiele ponad 11%, pomoc społeczna – 7,48% oraz zadania związane z rodziną – 7,44%, a także transport i łączność – 6,48%.

Podkreślić należy, że część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa jedynie 51,64% (około 64 mln zł) wydatków bieżących, dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego pokrywa 2,13% wydatków bieżących, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia pokrywają 2,03% wydatków bieżących, zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Gminy Legionowo pokrywają 1,16% wydatków bieżących, pozostałe 43,04% (ponad 52 mln zł) wydatków pochodzi ze środków własnych gminy.

Z projektem budżetu Gminy Legionowo na 2023 r. można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.