zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika z napisem - Komunikat

Komunikat o stosowaniu ceny maksymalnej energii elektrycznej

Data dodania: 18 listopada 2022

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku daje możliwość nabywania energii elektrycznej w maksymalnej cenie 785 zł/MWh (bez podatku VAT i akcyzowego) przez podmioty uprawnione, w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Cofnij

Warunkiem uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ceny maksymalnej jest złożenie, do dnia 30 listopada 2022 r. oświadczenia zawierającego informacje określone w art. 5 ust. 1 ustawy (informacje o odbiorcy, dane o zużyciu energii elektrycznej, numer punktu poboru energii elektrycznej, informacje o umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej).

Wzór oświadczenia jest dostępny w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Podmioty uprawnione, które mogą ubiegać się o stosowanie ceny maksymalnej (pełna lista i dodatkowe warunki w art. 2 ustawy):

 • mikroprzedsiębiorca,
 • mały przedsiębiorca,
 • średnia przedsiębiorca,
 • producent rolny,
 • jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki usługi,
 • podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
 • noclegownia albo ogrzewalnia,
 • jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmiot systemu oświaty,
 • podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun,
 • kościół lub inny związek wyznaniowy,
 • podmiot prowadzący działalność kulturalną,
 • centrum usług społecznych,
 • koło gospodyń wiejskich,
 • podmiot prowadzący działalność archiwalną,
 • specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • spółdzielnia inwalidów lub spółdzielnia niewidomych
 • podmiot leczniczy będący jednostką organizacyjną publicznej służby krwi
 • ochotnicza straż pożarna,
 • placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinny dom pomocy,
 • centrum integracji społecznej,
 • klub integracji społecznej,
 • warsztat terapii zajęciowej,
 • organizacja pozarządowa,
 • spółdzielnia socjalna,
 • związek zawodowy,
 • podmiot prowadzący działalność w zakresie kultury fizycznej,
 • schronisko dla zwierząt,
 • azyl dla zwierząt,
 • okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich,
 • w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i podjęcie działań mających na celu ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej.