zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis: Program współpracy partnerskiej - konsultacje

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna konsultacje programu współpracy partnerskiej

Data dodania: 12 listopada 2021
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych poprzez formularz on-line organizacje pozarządowe, ale także innych interesariuszy, takich jak partnerzy społeczni, organizacje gospodarcze, organizacje strażnicze (watchdogi) oraz środowisko akademickie.
Cofnij

Interesariuszami nazywamy szeroko rozumiane organizacje, w tym organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, izby handlowe, zrzeszenia i koła studenckie oraz spółdzielnie socjalne.

Jaki jest cel programu

Celem Programu jest budowanie partnerskiej współpracy polegającej na długoterminowym, dobrowolnym i aktywnym udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz interesariuszy we wspólnym realizowaniu działań na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

Współpraca ułatwi interesariuszom kontakt z ministerstwem oraz zapewni możliwość aktywnego udziału w realizacji zadań publicznych. Efektem wdrożenia programu będzie utworzenie efektywnego modelu współpracy oraz budowanie społecznej odpowiedzialności MFiPR.

Obszary współpracy

Współpraca realizowana jest w zakresie zadań Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w oparciu o Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz programy i polityki wdrażane przez ministerstwo. W szczególności współpraca może być realizowana w obszarach:

 • Polityka rozwoju kraju – m.in. koordynacja polityki rozwoju,
 • Fundusze Europejskie – m.in. działania informacyjne i promocyjne w zakresie Funduszy Europejskich, współpraca z Rzecznikiem Funduszy Europejskich,
 • Wsparcie dla firm – m.in. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz współpraca w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu (KPK OECD),
 • Współpraca międzynarodowa – m.in koordynacja spraw związanych z członkostwem w Unii Europejskiej w ramach działalności ministerstwa,
 • Partnerstwo publiczno-prywatne – m.in. realizacja zadań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • Dostępność społeczno-gospodarcza dla osób o zwiększonych potrzebach adaptacyjnych – m.in. program Dostępność Plus – Przyjazna Polska.

W jaki sposób możemy współpracować

W programie zostały określone przykładowe formy współpracy:

 • konsultacje przygotowywanych w ministerstwie aktów prawnych lub innych dokumentów strategicznych,
 • współorganizacja wydarzeń takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, prelekcje eksperckie,
 • członkostwo w zespołach opiniodawczo-doradczych przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej lub Komitetach Monitorujących programy operacyjne,
 • patronat honorowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • działania informacyjno-edukacyjne związane z przygotowaniem opracowań typu raporty, analizy, publikacje, broszury czy newslettery informacyjne.

źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej