zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Odpowiadamy

O co w ankiecie pytali mieszkańcy? cz. I

Data dodania: 14 czerwca 2024

Poniżej prezentujemy zagadnienia, które mieszkańcy wskazali w ramach internetowej ankiety przed otwartym spotkaniem z prezydentem miasta. Dla zachowania porządku, kwestie dotyczące tego samego tematu połączyliśmy i zamieszczamy je razem z odpowiedzią. W związku z dużą liczbą zagadnień odpowiedzi będziemy publikować w częściach co tydzień. 

Cofnij
 • dogęszczanie miasta, ograniczenie patodeweloperki, ograniczenie zabudowy szeregowej, zmiana wskaźników zabudowy, aby deweloperzy nie mogli wciskać pomiędzy domami jednorodzinnymi szeregowców, „stop betonozie”, więcej terenów zielonych 

Na wstępie pragniemy wskazać, że 14 września 2023 roku ustawodawca wprowadził istotne, wręcz rewolucyjne zmiany w zakresie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, które wpłynęły na sposób prowadzenia polityki przestrzennej przez samorządy. Jest to niewątpliwie największa reforma planistyczna od 20 lat.  

Nowelizacja ustawy wprowadziła szereg nowych narzędzi planistycznych. Jednym z nich jest plan ogólny gminy, który docelowo zastąpił dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które to wyznaczało kierunki rozwoju miasta, a plany miejscowe musiały być zgodne z ustaleniami tegoż studium.  

Ustawodawca wskazał, że plan ogólny uchwala się obligatoryjnie dla całego obszaru gminy i zobowiązał je do uchwalenia takiego planu najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. 

Plan ogólny ma charakter aktu prawa miejscowego - co to oznacza?

Zawarte w nim ustalenia są wiążące dla organów gminy na etapie procedowania planów miejscowych.  

Opracowanie, a następnie uchwalenie przez Radę Miasta planu ogólnego otworzy furtkę do rozpoczęcia procedur zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan ogólny ma określić podział obszaru miasta na strefy planistyczne oraz wskazać gminne standardy urbanistyczne, w których szczegółowo zostaną określone profile funkcjonalne stref oraz wskaźniki urbanistyczne, takie jak: maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, wysokość zabudowy, udział powierzchni zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej. W planie ogólnym fakultatywnie można określić także obszary zabudowy śródmiejskiej, obszary uzupełnienia zabudowy oraz gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, polegające na ustaleniu maksymalnej długości dojścia do szkoły podstawowej, obszaru zieleni publicznej, bądź innych obiektów takich jak: przedszkola, biblioteki czy przystanki transportu zbiorowego. 

Uchwała dotycząca stworzenia planu ogólnego została podjęta podczas sesji rady miasta 28 maja br. Kolejnym krokiem będzie składanie wniosków do planu ogólnego. O terminie ich składania oczywiście uprzednio poinformujemy. Jednocześnie liczymy na Państwa czynny udział w procedurze sporządzania planu. 

 • niewydawanie pozwoleń na szeregowce 

Wydawanie pozwoleń na budowę, zgodnie z kompetencją określoną w ustawie Prawo budowlane, należy do Starosty Powiatu Legionowskiego. 

 • Zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; w jakim czasie – podanie ram czasowych, zmiana planu miejscowego i uratowanie przed wycinką drzew dwóch działek - ul. Warszawska róg Sobieskiego i utworzenie parku 

Biorąc pod uwagę złożoność procedury planistycznej sporządzenia planu miejscowego, specyfikę danego terenu, dla którego ten plan jest opracowywany, nie da się ściśle określić dokładnych ram czasowych jego uchwalenia. Wszystko uzależnione jest od miejsca, którego on ma dotyczyć. 

Aktualnie prowadzone są procedury planistyczne: 

1. plan miejscowy dla obszaru „Bukowiec A”, w którym zakazujemy zabudowy szeregowej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obecnie przygotowujemy do przekazania do ponownych uzgodnień i opiniowania, a następnie zostanie on wyłożony do publicznego wglądu, po raz trzeci. 

2. plan miejscowy dla obszaru „Centrum Legionowa”. W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Mazowieckiego audytu krajobrazowego musi zostać ponowie uzgodniony.  

Oczywiście najważniejszym dokumentem na chwilę obecną jest plan ogólny oraz jego właściwe sporządzenie i uchwalenie. To właśnie ten dokument otworzy furtkę do rozpoczęcia procedur zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan ten określi podział obszaru miasta na strefy planistyczne oraz wskaże gminne standardy urbanistyczne, w których szczegółowo zostaną określone profile funkcjonalne stref oraz wskaźniki urbanistyczne, takie jak: maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy, maksymalny udział powierzchni zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.

 • Ustalenie jednolitej kolorystyki budynków na głównych ulicach w mieście  

W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (z wyłączeniem planu z 2001 roku, dla którego nie było takiego wymogu) znajdują się ustalenia w zakresie kolorystyki elewacji, kolorystyki pokryć dachowych. 

 • Remonty dróg i utwardzenie dróg gruntowych 

Na terenie Legionowa jest obecnie ok. 132 km dróg gminnych (w tym 101,2 km dróg publicznych), z tego 16 km posiada nawierzchnię gruntową. Wiele spośród dróg wybudowanych ponad 20 lat temu wymaga gruntownych remontów oraz przebudów. Drogi wykonywane w latach dziewięćdziesiątych, najczęściej w ramach tzw. czynów społecznych (budowa infrastruktury przy udziale finansowym mieszkańców) nie posiadają właściwej podbudowy, odwodnienia, a często także chodników. 

Dlatego będziemy dążyć do stworzenia harmonogramu najpilniejszych remontów oraz budowy ulic na najbliższe kilka lat.  

Dodatkowo postaramy się o zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych (w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych), które umożliwią oczekiwane inwestycje. Jednocześnie będziemy zabiegać o regulację własności gruntów, umożliwiającą uzyskanie pozwoleń na budowę i skuteczne zgłaszanie robót do organów nadzoru budowlanego. 

 • Ograniczenie ruchu samochodowego na ul. Piłsudskiego 

W chwili obecnej rozważana jest przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościuszki. Natomiast oddzielną kwestią jest możliwość ograniczenia ruchu samochodowego na całej jej długości. Ze względu na konieczność utrzymania komunikacji publicznej do dworca kolejowego oraz dojazdu samochodów do parkingu przy dworcu, a także zaopatrzenia do sklepów, całkowite usunięcie pojazdów z tej ulicy nie jest możliwe. Rozważyć można przebudowę ul. Piłsudskiego oraz Słowackiego jako dróg jednokierunkowych z ewentualnym wykorzystaniem zaoszczędzonego miejsca na szersze chodniki, ścieżki rowerowe oraz ewentualne parkingi. 

 • Remont ulic przed blokiem 

Remonty ulic przed blokiem na osiedlach w większości są obowiązkiem zarządcy nieruchomości, a nie gminy. Będziemy jednak pochylali się nad każdą drogą indywidualnie. 

 • Komunikacja kolejowa 

Zbliżające się zakończenie remontu Dworca Zachodniego umożliwia zwiększenie kursów linii S4 i S41 przez Dworzec Gdański, z możliwością przesiadki do metra. Planowane zwiększenie częstotliwości możliwe będzie od grudnia 2024 r. Wiąże się to ze zwiększeniem finansowania przebiegu linii przez gminy. Gmina Legionowo pokrywa 40% kosztu funkcjonowania linii na odcinku od stacji Warszawa Choszczówka do stacji Legionowo Piaski. Bilety pokrywają poniżej 15% kosztów. Resztę dopłaca Warszawa. Gmina Legionowo odpowiedziała na postulaty pasażerów i pozytywnie zaopiniowała proponowane zwiększenie ilości kursów.  

Obecnie do komunikacji kolejowej (SKM + KM) Gmina Legionowo dopłaca ok. 11 mln. zł + ponad 3 mln zł do biletów okresowych dla naszych mieszkańców (system Warszawa+). 

 • Komunikacja autobusowa 

Na dotację komunikacji autobusowej ZTM gmina przekazuje obecnie ok. 2,2 mln. zł oraz ok. 1 mln. zł. na funkcjonowanie Darmowej Komunikacji Miejskiej (DKM). Obecnie przygotowywane jest powołanie Związku Powiatowo-Gminnego „Legionowskie Przewozy Autobusowe”. Pozwoli to na ujednolicenie usług autobusowych na terenie powiatu i uniknięcie dublowania się przebiegów linii oraz lepszą koordynację. Umożliwi to także pozyskiwanie dopłat z budżetu państwa (komunikacja legionowska nie może z nich korzystać). Wstępne założenia zakładają, że wpłynie to na zwiększenie możliwości przewozowych na liniach pokrywających się z DKM. W założeniach Legionowo nie musiałoby ponosić opłat za te linie. 

Trwają także prace nad ustawą metropolitalną, w ramach której komunikacja zostanie przejęta przez jednego operatora, a gminy będą wnosić opłaty proporcjonalne do swoich budżetów. 

 • Oświetlenie 

Zakończony został już proces wymiany opraw oświetleniowych na terenie miasta. Znaleźć można jeszcze pojedyncze miejsca, w których wybudowane powinny zostać kolejne linie. Zlokalizowano również miejsca, w których odległości pomiędzy oprawami są zbyt duże. Będziemy pracować, aby mogło to zostać zrealizowane.

Podkreślić również należy, że gmina nie ma możliwości przejęcia oświetlenia zewnętrznego na terenach wspólnot mieszkaniowych. Obowiązek oświetlenia działek prywatnych należy do ich właścicieli. Wydatkowanie pieniędzy z budżetu gminy na takie zadania stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 • Podatek od posiadania psów

Legionowo wiele lat temu zrezygnowało z pobierania podatku od posiadania psów ze względu na bardzo duży problem z egzekwowaniem tego podatku. Sytuacja może się zmienić po wprowadzeniu obowiązku znakowania psów i umożliwieniu gminom dostępu do rejestru.