zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Ogłoszenie

Organizacja dyżuru wakacyjnego w 2023 roku

Data dodania: 15 marca 2023

Przedstawiamy organizację dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych w 2023 roku.

Cofnij

Terminy:

 • 03.07 - 14.07.2023 - PM nr 9, PM nr 12, PM 14.
 • 17.07 - 28.07.2023 - PM nr 2, PM nr 7, PM nr 11.
 • 31.07 - 14.08.2023 - PMI nr 5, PM nr 3.
 • 16.08 - 31.08.2023 - PM nr 6, PM nr 10, PM nr 1.
 1. Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.
 2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego od 21 kwietnia do 5 maja 2023 r. zgodnie z harmonogramem. Strona zapisów na dyżur wakacyjny dla rodziców legionowo-dyzury.pzo.edu.pl zostanie udostępniona 21 kwietnia 2023 r. od godz. 9:00.
 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać maksymalnie 3 przedszkola dyżurujące w danym terminie.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/zespołach szkolno-przedszkolnych.
 6. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, dyrektor bierze pod uwagę wnioski dotyczące rodzeństwa oraz miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 7. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie zapisów na dyżur wakacyjny.
 8. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
  • uzupełniają dane dziecka, wskazują:
   • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
   • przedszkola w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego,
  • zapisują wniosek w systemie.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu:
  • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola.
 10. Ze względów organizacyjnych i rozliczeniowych zapisu na dyżur wakacyjny można dokonać jedynie na cały turnus. Brak jest możliwości wyboru dni w ramach turnusu.
 11. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.
 12. Potwierdzeniem korzystania z miejsca w przedszkolu dyżurującym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest:
  • wydrukowanie i złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za wyżywienie przez rodziców, którzy wypełnili i zapisali wniosek w systemie,
  • złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za wyżywienie przez rodziców, którzy wypełnili i złożyli wniosek w formie papierowej w przedszkolu.

  Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu. W treści przelewu należy wpisać „opłata za wyżywienie – dyżur wakacyjny 2023 imię i nazwisko dziecka”. Brak złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty we wskazanym w harmonogramie terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.

 13. Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za wyżywienie dokonana w wyznaczonym terminie na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2023 r. wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy wskazany przez rodzica we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
 14. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli, mogą zgłaszać się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 15. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów w terminach określonych w harmonogramie.
 16. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na dyżur.
 17. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie terminów określonych w harmonogramie jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2023 r.

 • od 21 kwietnia od godz. 9:00 do 5 maja do godz. 16:00 - Rejestracja w systemie wniosków o przyjecie na dyżur. Rodzic dokonuje rejestracji, nie będzie możliwości pobrania wniosku. Wniosek do pobrania będzie dostępny dopiero po kwalifikacji.
 • 16 maja, godz. 12:00 - Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny. Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane. Uwaga! Od 16 maja, rodzic będzie miał możliwość po zalogowaniu się na konto dziecka, pobrania wniosku na dyżur wakacyjny.
 • od 16 maja od godz. 12:00 do 30 maja do godz. 16:00 - Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za wyżywienie. Uwaga! Potwierdzeniem zapisu na dyżur wakacyjny do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane jest złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem wpłaty.
 • 5 czerwca, godz. 10:00 - Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny. Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu, do którego dziecko zostanie przyjęte.
 • 5 czerwca, godz. 12:00 - Publikacja wykazu wolnych miejsc na stronie systemu zapisów ze wskazaniem przedszkoli.