zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca z napisem - Oferty/Konkursy

Otwarty konkurs ofert

Data dodania: 28 stycznia 2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.  i nabór do komisji konkursowej

Cofnij

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 28 stycznia 2021 r. do dnia 18 lutego 2021 r. do godz. 16:00. 


Rozstrzygnięcie konkursu ofert:

ZARZĄDZENIE NR 61/2021 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.1 ), w związku z § 9 ust. 1 załącznika do Zarządzenia nr 277/2020 Prezydenta Miasta Legionowa z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. poprzez przyznanie dotacji:

1) Fundacji wspierania edukacji szkolnej i kształcenia inżynierskiego Know-how w wysokości 12 000 zł na realizację zadania - Zostań odkrywcą Marsa!

2) Fundacji Optimum Pareto w wysokości 8 000 zł na realizację zadania - Jak się nie zaplątać w sieci - nauka, edukacja i argumentacja on - line.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski