zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oferty/konkursy

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

Data dodania: 12 stycznia 2023
Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - rozwój uzdolnień, talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo na kwotę 12 000 zł.
Cofnij

Prezydent Miasta Legionowo działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku z §17 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr XLVII/692/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

Termin składania ofert wyznacza się do 2 lutego 2023 roku, do godz. 16:00