zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Położone na sobie dłonie dwóch osób

Program „Od zależności ku samodzielności” w 2022 roku - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Data dodania: 12 stycznia 2022
Trwa otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach tegorocznej edycji Programu „Od zależności ku samodzielności”. Do wykorzystania są trzy miliony złotych. Kto może się ubiegać o środki z programu? Na co mogą zostać przeznaczone? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.
Cofnij

Na czym polega Program „Od zależności ku samodzielności”?
Zadaniem Programu jest poprawa sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów. Służy on tworzeniu oparcia społecznego dla takich osób i inicjowaniu przedsięwzięć mających pomóc im w pokonywaniu barier, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. Ważne jest, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia.

Kto może z niego skorzystać?
Program „Od zależności ku samodzielności” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?
W ramach Programu wyznaczone zostały cztery obszary działań, na które można pozyskać środki:

  • Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi (umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb, np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców).
  • Samopomoc (innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób).
  • Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia (szkolenia, warsztaty, kursy, spotkania ze specjalistami, tj. doradca zawodowy, prawnik, trener – coach rozwojowy, udział w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej, organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem).
  • Integracja i innowacyjność (inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej).

Zakłada się, iż w 2022 r. wsparcie uzyska około 45 projektów, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną zakwalifikowane do otrzymania dotacji (zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Do kiedy i gdzie składać oferty konkursowe?
Oferty konkursowe należy składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 28 stycznia 2022 r.

O jakie kwoty można się ubiegać w ramach konkursu?
Można zyskać dofinansowanie do 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu – maksymalna dotacja to 100 000 zł, a minimalna – 30 000 zł.

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?
Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do 31 grudnia 2022 r. i mogą zostać przeznaczone na:

  • zakup podstawowych materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego (w klasyfikacji księgowej nie może to być środek trwały) oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (koszty obsługi związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługa finansowa i prawna projektu), przy czym finansowanie tej kategorii kosztów z dotacji nie może być wyższe niż 15% kwoty dotacji.

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej