zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Uścisk dłoni

Program współpracy 2018

Data dodania: 4 grudnia 2017

Program współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, czyli o procedurach obowiązujących w Legionowie.

Cofnij

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na sesji w dniu 29 listopada br. Rada Miasta Legionowo podjęła uchwałę nr XXXVII/506/2017 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Uchwalenie programu współpracy poprzedzone było konsultacjami prowadzonymi drogą elektroniczną i tradycyjną, w formie otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, które odbyło się w dniu 12 września 2017 r.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie oraz Zespół ds. Rewitalizacji.

W 2018 roku na realizację programu zaplanowana została kwota w wysokości 2.174.700,00 zł.

Program obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i opisuje formy współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zasady współpracy, priorytetowe zadania publiczne, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert, czyli to wszystko, co każda organizacja powinna wiedzieć, aby dobrze współpracować z samorządem.

Głównym trybem zlecania realizacji zadań jest otwarty konkurs ofert, ale Prezydent Miasta może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania w formie „małego grantu”.

Wszystkie informacje o planowanych konkursach w 2018 roku można znaleźć: bip.legionowo.pl

UCHWAŁA NR XXXVII/506/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego