zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Naz djęciu moment uścisku dłoni

Program Współpracy

Data dodania: 9 grudnia 2021

Rada Miasta Legionowo w dniu 30 listopada 2021 r. uchwaliła Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Cofnij

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) - Program Współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy, oraz obszary wzajemnej współpracy Gminy Miejskiej Legionowo i organizacji pozarządowych.

Program Współpracy został przygotowany na bazie programu obowiązującego w 2021 roku, był zamieszczony na stronie internetowej miasta oraz konsultowany z organizacjami pozarządowymi, Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Zespołem ds. Rewitalizacji i przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu współpracującymi z organizacjami pozarządowymi: Sekretarzem Miasta Legionowo, wydziałami: Edukacji, Spraw Obywatelskich, Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, Areną Legionowo, Referatem Kultury i Współpracy oraz Głównym Specjalistą ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Na realizację programu zaplanowano kwotę w wysokości 2.317.102 zł.

Głównym trybem zlecenia zadań i udzielania dotacji jest otwarty konkurs ofert, w mniejszym zakresie w tryb pozakonkursowy.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.