zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Gala Ranking Samorządów Rzeczpospolita. Dwóch mężczyzn.

Ranking Samorządów 2020: Legionowo na 7 pozycji w Polsce

Data dodania: 5 listopada 2020

Po niedawnym sukcesie Legionowa i prezydenta Romana Smogorzewskiego w plebiscycie Perły Samorządu, tym razem to dziennik Rzeczpospolita dostrzegł zalety Legionowa.

Cofnij

Tabela z rankingiem

W tegorocznej edycji zwycięzcami zostały: Gliwice, Morawica oraz Kleszczów, odpowiednio w swoich kategoriach. Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

„Chciałbym aby Legionowo było nowoczesnym miastem, będącym atrakcyjnym miejscem zamieszkania, aktywności społecznej i ekonomicznej, a także rozwoju osobistego dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców, stanowiące ponadlokalne centrum usług w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Tym bardziej cieszę się, że kolejne prestiżowe wyróżnienie opiniotwórczego dziennika jakim jest Rzeczpospolita jest dowodem na to, że miasto rozwija się i idzie w dobrą stronę - mówi prezydent Legionowa Roman Smogorzewski .

Metodologia:
Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, na czele której stoi były premier prof. Jerzy Buzek. Ranking Samorządów 2020 obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej e-ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników, w czterech filarach: trwałość ekonomiczno-społeczna, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania.

W filarze trwałość ekonomiczno-finansowa brane są pod uwagę takie wskaźniki, jak: dynamika dochodów własnych (w tym dochodów podatkowych), pozyskane dotacje rozwojowe, poziom nadwyżki operacyjnej brutto oraz netto, dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi, zakres planów zagospodarowania przestrzennego.

Filar trwałość społeczna odnosi się do działań samorządu mających wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. Tu branych jest pod uwagę szereg elementów, m.in. takich jak: dynamika inwestycji w infrastrukturę społeczną, dynamika wydatków na transport, dynamika wydatków na oświatę (w przeliczeniu na liczbę uczniów), wydatki w danym roku na kulturę, sport i rekreację oraz inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach, przyrost czytelników i zbiorów książek w bibliotekach, wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wartość szeroko pojętego budżetu partycypacyjnego, organizacja bezpłatnego transportu itp.

W filarze trwałość środowiskowa kładziemy nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Pod uwagę bierzemy m.in.: inwestycje w ochronę środowiska w danym roku, wydatki na ochronę powietrza i klimatu, wydatki na utrzymanie zieleni, poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, poziom rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej. W ankietach samorządy informują też o wydatkach na instalacje OZE, na wymianę pieców, na infrastrukturę rowerową, na rewitalizacją obszarów zdegradowanych oraz o poziomie wykonania wskaźników elektromobilności.

W czwartym filarze sprawdzamy jakość zarządzania urzędem (np. wdrożone systemy ISO, wdrożone systemy ewaluacji strategii rozwojowych czy wydatki na szkolenia pracowników), procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami. Tu większość danych pochodzi z e-ankiet.

Wyniki rankingu są ustalane w trzech odrębnych kategoriach: dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.

Źródło: Rzeczpospolita, regiony.rp.pl