zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Napis - Konsultacje

Raport z konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo w sprawie "Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026"

Data dodania: 10 sierpnia 2022

Dokument konsultowany: Strategia działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026.

Cofnij

Podstawa prowadzenia konsultacji:

  1. Uchwała Nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 3288).
  2. Zarządzenie Nr 232/2022 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026”.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Legionowo odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

Informacja o przeprowadzonej akcji informacyjnej:
Informacja o konsultacjach podana została do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo oraz publikację Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19.07.2022 r.

Informacja o prowadzonych konsultacjach została przesłana także do członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie.

Działania podjęte w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych form konsultacji:
Konsultacje prowadzone zostały w terminie od 19 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. z zastosowaniem następujących form konsultacji:

  1. drogą elektroniczną na podany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej;
  2. drogą korespondencyjną;
  3. bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Legionowo.

Informacja o wynikach konsultacji, zebranych w trakcie konsultacji uwagach i opiniach oraz sposobie ustosunkowania się do zebranych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem:

W trakcie konsultacji terminowo wpłynęły dwa zgłoszenia w przedmiocie konsultacji.

Wniosek/opinia nr 1

Zgłaszający: Pan S. L. - Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców

Treść zgłoszenia: “Jesteśmy zadowoleni z faktu, że władze samorządowe wspierają seniorów na ile mogą i to w różnej formie.Do przesłanego projektu strategii senioralnej nie wnosimy uwag, bo uważamy, że jest dobry”

Stanowisko Prezydenta Miasta Legionowo: Bez uwag.

Wniosek/opinia nr 2

Zgłaszający: Pan Z.K. - osoba fizyczna.

Treść zgłoszenia: “Rosnąca liczba mieszkańców naszego miasta w wieku poprodukcyjnym, przynależnych do pokolenia powojennego wyżu demograficznego sprawia, że konieczne jest coraz lepsze rozeznawanie problemów i potrzeb tej części społeczności legionowian.Przedstawiona Strategia działań miasta w tym zakresie wskazuje, że problemy legionowian 60+ są dobrze rozeznane, poszukiwane są wciąż nowe metody rozwiązań i zaspokajania potrzeb środowiska seniorów. Dostrzegane są potrzeby w zakresie przeciwdziałania poczuciu izolacji ludzi starszych, zwiększanie aktywniejszego udziału  tych osób w życiu społecznym i kulturalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, polepszenie opieki zdrowotnej itp.

Chciałbym zwrócić uwagę na rozszerzanie działań mających na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów indywidualnych. Są to często sprawy i potrzeby trudne do zaspokojenia. Warto jednak uczulić odnośne instytucje i środowiska w mieście do większej aktywności w tym zakresie. Działań i troski po temu nigdy dość.

Warto zwrócić uwagę na na rozszerzanie i urozmaicanie, uatrakcyjnianie oferty kulturalnej dla seniorów, rozszerzanie informacji o tych inicjatywach. Trzeba rozszerzać i upowszechniać udział seniorów  w realizacji budżetu obywatelskiego i poprawiać kontakt ze środowiskiem ludzi starszych.

Strategia działań miasta na rzecz seniorów sprawia wrażenie dobrze przemyślanej i opracowanej. Jej realizacja wymaga jednak ciągłego pogłębiania rozeznania, szukania nowych obszarów działania, zaspokajania wciąż narastających potrzeb i realizacji wciąż nowych potrzeb i przedsięwzięć. Dlatego proponuję takie spojrzenie na tę problematykę.”.

Stanowisko Prezydenta Miasta Legionowo: Uwagi zostaną uwzględnione przy realizacji Strategii i zostaną przekazane do instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie.

wz. Prezydenta Miasta
mgr Piotr Zadrożny
Zastępca Prezydenta