zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Logo KDR

Regulamin Karty Dużej Rodziny

Data dodania: 1 maja 2022

Prezentujemy nowy regulamin Legionowskiej Karty Dużej Rodziny obowiązujący od 1 maja 2022 r.

Cofnij

Regulamin "Legionowskiej Karty Dużej Rodziny"

§ 1. 

1. Regulamin ustanawia zasady:

1) realizacji programu „Legionowskiej Karty Dużej Rodziny”, zwanego dalej „Programem”,

2) wydawania „Legionowskiej Karty Dużej Rodziny”,

3) korzystania z „Legionowskiej Karty Dużej Rodziny”.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) rodzicu - rozumie się przez to rodzica biologicznego, rodzica zastępczego, opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dzieci,

2) karcie - rozumie się przez to „Legionowską Kartę Dużej Rodziny”, czyli dokument uprawniający do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Miejską Legionowo oraz partnerów akcji w ramach Programu.

§ 2. 

1. Cele programu „Legionowska Karta Dużej Rodziny”:

1) umacnianie roli rodziny wielodzietnej,

2)  wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych, 

3)  promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

4)  kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

5)  zwiększenie dostępności świadczeń dla członków rodzin wielodzietnych w zakresie usług żłobka i przedszkoli,

6)  zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych do zajęć i imprez biletowanych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

2. Warunkiem przyznania Karty jest, aby:

a) wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic zameldowani byli na terenie Gminy Miejskiej Legionowo na pobyt stały, albo

b) wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic zamieszkiwali na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, i przynajmniej jeden rodzic wykazał, że rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazanym w formularzu zeznania podatkowego PIT miejscem zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

3. Dokument w postaci Karty wydawany jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień.

4. Karta nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

5. Wzór Karty określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 3. Obowiązywać będą dwa rodzaje kart:

a) Karta 3+ dla rodzin z trojgiem dzieci,

b) Karta 4+ dla rodzin z czworgiem i więcej dzieci.

§ 4. 

1. W celu otrzymania Karty, należy złożyć wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Karty składa się w Urzędzie Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, w godzinach pracy Urzędu. 

2. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

a) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,

b) w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),

c) oryginał (do wglądu) pierwszej strony deklaracji zeznania podatkowego PIT ze wskazanym miejscem zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, opatrzonej potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Legionowie. W przypadku rozliczania się z podatku w formie elektronicznej przez Internet należy okazać pierwszą stronę formularza PIT oraz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) (w przypadku, gdy wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, a przynajmniej jeden rodzic wykaże, że rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazanym miejscem zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Legionowo),

d) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – kserokopia orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

3. Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Wyrażenie zgody przez te osoby jest warunkiem przyjęcia i obsługi wniosku. Brak wskazanej zgody skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia do czasu uzupełnienia braków formalnych.

4. Wniosek o wydanie Karty składa rodzic.

5. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta Legionowo oraz na stronie www.legionowo.pl.

6. Karta będzie wydawana nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

7. Karty wydaje się wszystkim uprawnionym osobom.

8. Właścicielem Karty jest Urząd Miasta Legionowo. W przypadku znalezienia Karty, należy ją niezwłocznie zwrócić do Urzędu Miasta Legionowo.

9. Karta wydawana jest na czas określony: 1 rok lub 3 lata.

10. Karta jest imienna, posiada termin ważności, numer oraz oznaczenie 3+ lub 4+ w formie hologramu.

11. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowodem osobistym, legitymacją szkolną, legitymacją studencką. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.

12. Termin ważności Karty będzie liczony od dnia złożenia kompletnego wniosku do ostatniego dnia miesiąca po upływie okresu 12 lub 36 miesięcy.

13. Po upływie okresu ważności należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

14. Karta jest wydawana na okres 1 roku rodzinom, w których najstarsze dziecko ukończyło 15 rok życia.

15. Karta jest wydawana na okres 3 lat rodzinom, w których najstarsze dziecko nie ukończyło 15 roku życia.

16. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie, jej posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urzędu Miasta Legionowo.

17. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do Urzędu Miasta Legionowo.

18. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom.

19. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku dokument zostanie zniszczony.

§ 5. Katalog instytucji i firm uczestniczących w Programie "Legionowskiej Karty Dużej Rodziny" będzie aktualizowany na bieżąco, nie rzadziej niż raz na kwartał i publikowany na stronie internetowej Miasta Legionowo www.legionowo.pl.

§ 6. Gmina Miejska Legionowo nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty przez partnerów akcji.


Treść regulaminu dostępna w Bazie Aktów Własnych.