zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Urząd Miasta

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2023 r.

Data dodania: 31 maja 2024

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Cofnij

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą”, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Program współpracy jest dokumentem, na którym opiera się współpraca Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Określa zasady, zakres i formy tej współpracy, jak również zawiera m.in. cel programu, priorytetowe zadania publiczne, sposób realizacji programu. Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwany dalej Programem Współpracy, został wypracowany na zasadach partnerskich, z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Program Współpracy opracowywany jest każdego roku, z uwzględnieniem zadań i priorytetowych dla gminy celów, mając jednocześnie na uwadze zadania, które wpisały się trwale we współpracę z sektorem pozarządowym.