zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika ludzie komputer książki.

Stypendia dla studentów niepełnosprawnych

Data dodania: 17 października 2023

O stypendium mogą ubiegać się studenci będący mieszkańcami Legionowa z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione warunki:

Cofnij
  1. są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;
  2. nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów;
  3. nie powtarzają żadnego roku studiów;
  4. są mieszkańcami Legionowa;
  5. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Szczegółowe warunki przyznawania tego stypendium określa rozdział VII Programu Stypendialnego Gminy Legionowo stanowiący załącznik do uchwały Nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r.
Uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl  w zakładce Programy, plany, strategie, raporty, analizy/Programy, plany/ Program Stypendialny Gminy Legionowo.Termin składania wniosków upływa 31 października br.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej zawierające dane wnioskodawcy;
  2. kopię orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta niepełnosprawnego do pobrania.