zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Inicjatywy lokalnej

Wszystko co mieszkańcy powinni wiedzieć o inicjatywie lokalnej w Legionowie

Data dodania: 10 stycznia 2018

W 2010 r. w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadzono definicję inicjatywy lokalnej i przepisy ją regulujące.

Cofnij

Inicjatywa lokalna rozumiana jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Rada Miasta Legionowo już w 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej. Jednak dopiero od 2013 r. wpłynął pierwszy wniosek od mieszkańców ramach inicjatywy lokalnej. Od 2014 roku w budżecie w Gminy tworzona jest rezerwa celowa na inicjatywy lokalne w wysokości 500.000 zł.

Obowiązuje Uchwała Nr VII/71/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, która została zmieniona: Uchwałą Nr XII/134/2015, Uchwałą Nr XXIV/319/2016 oraz Uchwałą Nr XXXVI/482/2017.

Uchwała zawiera opis procedury, trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzory dokumentów dot. inicjatywy lokalnej. W jej ramach mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art.19 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie należącym do zadań gminy, w szczególności:
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmująca: budowę, rozbudowę lub remont dróg (chodników, ciągów pieszo-jezdnych), kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, także budynków oraz małej architektury (placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne, placów, ulic i terenów),
2) ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego),
3) porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Współudział Inicjatora w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z art. 19 e. ustawy może polegać na:
1) świadczeniu pracy społecznej,
2) świadczeniach pieniężnych,
3) świadczeniach rzeczowych.

Pomysł - Inicjatywa - Jeden projekt – maksymalne dofinansowanie 50.000 zł brutto.

Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę nie może przekroczyć 85% jej całkowitych kosztów. Wniosek można złożyć do dnia: 10 stycznia, 10 marca, 10 maja, 10 lipca i 10 września danego roku kalendarzowego; powinien uzyskać poparcie 50 mieszkańców Legionowa. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.legionowo.pl zakładka NGO/Organizacje Pozarządowe

Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych został powołany Zarządzeniem nr 24/2015 Prezydenta Miasta Legionowa z dnia 23 czerwca 2015 r. i pełni funkcję doradczą i opiniującą. W skład Zespołu wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Miasta Legionowo, trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta Legionowo oraz dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przewodniczącym Zespołu jest Andrzej Piętka. Decyzję w sprawie przyznania środków zatwierdza Prezydent Miasta. Wyniki każdego postępowania są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.legionowo.pl)

W budżecie Gminy na 2018 r. zarezerwowana jest kwota 500.000 zł z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne (inwestycje i remonty).