zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca z napisem - Rada Miasta.

XXIX sesja Rady Miasta Legionowo

Data dodania: 15 kwietnia 2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miasta Legionowo 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.
Cofnij

Transmisja sesji on-line

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o.o.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2021-2027.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Legionowie za miesiąc kwiecień 2021 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem lokalu w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu, na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla terenu oznaczonego symbolem 2UA.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Olszankowej w Legionowie.
 17. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 18. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański