zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca z napisem - Rada Miasta.

XXVIII sesja Rady Miasta Legionowo

Data dodania: 31 marca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miasta Legionowo 31 marca 2021 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Cofnij

Transmisja sesji on-line

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o.o.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2021-2027.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 9.85.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 9.86.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 10.90.2021 z dnia 3 marca 2021 r.
 12. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem powierzchni znajdującej się w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41, na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., który korzystał z tych pomieszczeń na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobom, które korzystały z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, firmie P.H.U. „NORD”, która korzystała z nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonych w Legionowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu, na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
 16. Rozpatrzenie projektu w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli wspólnego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych przez Gminę Miejską Legionowo z Fundacją Pasja Życia im. s. Józefy Menendez.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku liderów powiatów nowodworskiego i legionowskiego ruchu Polska 2050 z 3 marca 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 20. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.
 21. Petycje kierowane do Rady Miasta Legionowo.
 22. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 23. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański