zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Rada Miasta

XXXIV sesja Rady Miasta Legionowo

Data dodania: 27 października 2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXIV sesję Rady Miasta Legionowo 27 października 2021 r. o godz. 10:00.
Cofnij

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miasta Legionowo.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta Legionowo, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i prezesów spółek gminnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2021 - 2027.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, osobom które korzystały z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy ulicy Władysława Broniewskiego, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku położonym przy ul. Husarskiej 29 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2021 – 2026.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Legionowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Legionowo.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Legionowo za rok szkolny 2020/2021.
 19. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 20. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański