zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Komunikaty

 • Kultura

  19 Finał WOŚP w Legionowie

  dodano: 7 stycznia 2011
  19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Już w najbliższą niedzielę (09.01.2011 r.)
 • Komunikaty

  Nowy rozkład dla S9

  dodano: 7 stycznia 2011

  10 stycznia wejdzie w życie nowy rozkład jazdy linii kolejowej S9. Będzie obowiązywał do 28 lutego.

 • Ferie 2011

  dodano: 7 stycznia 2011

  Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo informuje,
  że w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, organizacje pozarządowe lub inne podmioty zainteresowane realizacją programów profilaktycznych na wyjeździe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Legionowa, mogą starać się o dofinansowanie w ramach działań Legionowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotycznych i Innych Uzależnień.

 • OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH

  dodano: 29 grudnia 2010

  Ogłasza się otwarty nabór dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w rozstrzyganych konkursach do prac w Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych ze środków Gminy Legionowo w zakresie:


  1) przeciwdziałania patologiom społecznym – działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, a szczególnie placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego
  2) realizacji zadania publicznego z zakresu polityki prorodzinnej – profesjonalne doradztwo, doraźna pomoc psychospołeczna i profilaktyczna mieszkańcom miasta.

  Kandydaci reprezentujący organizacje pozarządowe powinni :

  • Posiadać znajomość sektora pozarządowego
  • Mieć wiedzę dotyczącą tematyki konkursu
  • Gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność dotyczącą opiniowanych ofert.

  Zgłoszenie wraz z rekomendacją od organizacji pozarządowej należy złożyć w terminie do 10 stycznia 2011r. : osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120

  Legionowo.

   

   

  Na podstawie § 26 ust.3 pkt 5 Programu Współpracy Gminy Legionowo w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego ogłasza się otwarty nabór dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w rozstrzyganych konkursach, do prac w Komisji Konkursowej.


  Zadaniem Komisji Konkursowej jest zaopiniowanie złożonych ofert na realizację zadań publicznych ze środków Gminy Legionowo w zakresie:
  1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
  2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta.
  W skład komisji wchodzi 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
  Kandydaci reprezentujący organizacje pozarządowe powinni :
  posiadać znajomość sektora pozarządowego
  posiadać wiedzę dotyczącą tematyki konkursu
  gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność dotyczącą opiniowanych ofert.

  Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:
  -nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,
  -imię i nazwisko wytypowanego przedstawiciela,
  -funkcję wytypowanego przedstawiciela,
  -adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2011 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

  Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Legionowo, dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo lub przesłać na e-mail: sport@um.legionowo.pl do dnia 13 stycznia 2011 roku.

 • Otwarty Konkurs Ofert

  dodano: 29 grudnia 2010

  Prezydent Miasta Legionowo

  działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz
  Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

  ogłasza
  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2011 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  Celem konkursu jest organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta, podnoszenie sprawności fizycznej oraz udział w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

   

  Więcej informacji na temat konkursu