zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Komunikaty

 • Komunikaty

  Rano dłuższe składy S9

  dodano: 29 grudnia 2010

  Mieszkańcy Legionowa, którzy dojeżdżają do Warszawy na godz. 8.00, będą mogli podróżować w bardziej komfortowych warunkach. Najbardziej zatłoczony poranny pociąg zostanie od 3 stycznia wydłużony.

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

  dodano: 28 grudnia 2010

  Prezydent Miasta Legionowo

  działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz § 5 ust.1 załącznika do uchwały Nr III/13/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legionowo w 2011r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

 • ZAWIADOMIENIE Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  dodano: 22 grudnia 2010

  ZAWIADOMIENIE

  o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem
  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) informuje, że w dniu 22.11.2010r. zostało wszczęte na wniosek Generalnego Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Stanisława Dmuchowskiego, Z-cę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku III o długości 1635m (stary km od km 20+390 do km 22+025) od km 23+748 do km 25+383 – przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II” wraz z przebudową dróg innej kategorii i przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
  Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 12.01.2011 r. do 01.02.2011 r. w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
  Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
  Jednocześnie informuję, że w dniu 21.01.2011r., o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.


   

 • 24 grudnia 2010 Muzeum Historyczne nieczynne

  dodano: 17 grudnia 2010

  W dniu 24 grudnia 2010 r. Muzeum Historyczne w Legionowie będzie nieczynne.

  Wszystkim naszym sympatykom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 2011 Roku.