zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Dyskusja publiczna

21 lutego 2023
sala konferencyjna, Urząd Miasta Legionowo
17:00

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo (obszar ograniczony ulicami: Suwalną, Orzechową oraz granicą administracyjną miasta Legionowo).


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. o godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, sala konferencyjna.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XX/299/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice przebiegają następująco: od północy: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew od zachodu: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew, północnej, zachodniej i południowej granicy działki o nr ewid. 138/4 z obrębu ewid. nr 5; od południa: wzdłuż południowej granicy działek o nr ewid. 138/1, 138/2, 138/3 z obrębu ewid. nr 5, południowej granicy działek o nr ewid. 138/4, 138/5, 138/6 z obrębu ewid. nr 5, wschodniej granicy działki o nr ewid. 138/6 z obrębu ewid. nr 5 i południowej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68; od wschodu: wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do wglądu publicznego w dniach od 10.02.2023 r. do 02.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w godzinach i dniach pracy Urzędu, poprzez:

  • bezpośredni kontakt i obsługę zainteresowanych osób przez pracowników Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Legionowo wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod numerem 22 766 40 60,
  • zamieszczenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.legionowo.pl w zakładce „ Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia, statystyki”>”Zawiadomienia, obwieszczenia”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. o godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Legionowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2023 r. (włącznie).

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  1. w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub
  2. w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
    1. poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@um.legionowo.pl
    2. za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).

Jednocześnie informuję że zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. planu. W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2023 r. (włącznie) w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Legionowo.

Z up. Prezydenta Miasta
Marek Pawlak
Zastępca Prezydenta Miasta


Załączniki dostępne na bip.legionowo.pl

Grfaika z napisem - Obwieszczenie