zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

III sesja Rady Miasta Legionowo kadencji 2024-2029

26 czerwca 2024
Ratusz, sala widowiskowa
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) zwołuję III sesję Rady Miasta Legionowo 26 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radną.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Legionowo wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2024 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2024 – 2030.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Legionowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Olszankowej w Legionowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo i dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo w 2024 roku.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 26. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 27. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

Rada Miasta