zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konsultacje projektu - Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wchodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze)

15 marca 2023
sala widowiskowa, ratusz
18:00

W związku z opracowywaniem przez firmę Databout na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji pt.: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” prowadzony jest przez nią proces konsultacji społecznych. W ramach niego odbędzie się spotkanie 15 marca br. o godz. 18:00 w sali widowiskowej ratusza. Temat dotyczy praktycznie każdego, dlatego też zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców Legionowa.


Konsultacje na stronie konsultacje.databout.pl/konsultacje

Mapy wariantów dotyczące miasta:

Wariant 4:

Wariant 6:


Przypominamy, że Firma Databout Sp. z o.o. po raz kolejny rozpoczęła proces związany z ustalaniem tras linii kolejowych dla kolei dużych prędkości. Poprzednie konsultacje wzbudziły wśród mieszkańców wielkie obawy, a zaprezentowane trasy nie spełniały oczekiwań mieszkańców. Po wprowadzonych korektach i zawężeniu wariantów do dwóch, wątpliwości zostaną z nami na dłużej. Zwłaszcza wariant nazywany szóstym ingeruje w nieruchomości mieszkańców.

Podczas minionej sesji rady miasta 8 lutego br. podjęte zostało jej stanowisko w tej sprawie, które prezentujemy poniżej:

Z powodu rozpoczęcia kolejnego etapu konsultacji w sprawie projektu "Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze)" podane zostały do ogólnej wiadomości dwie wersje wybranych tras na linii kolejowej. Zostały nimi wariant czwarty skręcający przed granicą Legionowa w stronę os. Bukowiec, przechodzące tunelem pod CSP oraz Ośrodkiem Aerologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także wariant szósty, czyli budowa w obecnym śladzie torowym poprzez jego rozbudowę.

Obydwie przedstawione trasy przebiegają przez teren miasta Legionowo i wiążą się z poważnymi ingerencjami w infrastrukturę miasta, a wariant szósty również z ogromnymi ingerencjami w nieruchomości mieszkańców. Te negatywne skutki odczuwalne będą w wymiarze społecznym, przestrzennym, inwestycyjnym (ekonomicznym) i środowiskowym.

Podkreślić należy, że jeśli doszłoby do realizacji wariantu szóstego to w wyniku rozbudowy torowiska dojdzie do nieuchronnego przerwania ciągłości infrastrukturalnej przyjętej przez miasto, a także polityki przestrzennej i inwestycyjnej. Konieczne będą również liczne rozbiórki, w tym także budynków należących do osób prywatnych.

Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Legionowo” uchwalone uchwałą Nr XXXII/411/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 czerwca 2017 roku zawiera uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz określa politykę rozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Legionowo. W Studium nie przewidziane są rezerwy terenów pod przebieg nowej linii kolejowej, w tym linii kolei szybkobieżnej. Tereny, po których miałby przebiegać wariant szósty w znacznej mierze kolidują z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Nieuniknione jest również, że w tym przypadku sąsiedztwo korytarza kolejowego w znacząco negatywny sposób wpłynie na wartości tych nieruchomości, a w wielu przypadkach ich właściciele będą musieli uzyskiwać dodatkowe zgody na realizację inwestycji na swoim terenie z powodu znalezienia się w obszarze kolejowym.

Z pewnością chaos przestrzenny jaki powstanie w wyniku realizacji wariantu szóstego i poszerzeniu obecnego korytarza kolejowego nie będzie służył mieszkańcom, nie będzie przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu, jak również nie będzie służył integracji lokalnej społeczności. Wprost przeciwnie, miasto zostanie w jeszcze większym stopniu podzielone na części. Nastąpi konflikt projektowanej linii kolejowej z istniejącą infrastrukturą drogową m.in w ulicach: Szwajcarskiej i Plantowej, z projektowanymi inwestycjami celu publicznego oraz z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Znamiennym jest, że korytarz kolejowy pozostawi piętno na ładzie przestrzennym miasta, odbiorze przestrzeni oraz komforcie życia mieszkańców. Skutki rozbudowy obecnie istniejącej trasy kolejowej przez teren miast są bardzo dobrze znane władzom i mieszkańcom Legionowa, gdyż już obecnie odczuwane jest podzielenie istniejącą linią kolejową nr 9 oraz drogą krajową nr 61 i jako jedyna gmina w powiecie legionowskim mierzymy się z wynikającymi z tego tytułu problemami.

Zaproponowany wariant czwarty stanowi zdecydowanie lepsze rozwiązanie jednak nie idealne, wymaga znaczącego nakładu pracy nad jego odpowiednim dostosowaniem tak, aby w jak najmniejszym stopniu dotknął Legionowian. Jego rozwiązania w mniejszym stopniu dotykają posesji i działek prywatnych, praktycznie przez cały swój przebieg w terenie zurbanizowanym poprowadzony jest w tunelu. Jego budowa będzie zaś obejmowała w dużej mierze tereny pod Instytutem Meteorologii oraz Centrum Szkolenia Policji. Jednakże jakiekolwiek dodatkowe prace nad tym wariantem będą uzależnione od prowadzonych rozmów oraz uwarunkowań w jaki nastąpi ich realizacja. Przede wszystkim budowa ewentualnego tunelu kolejowego musi zostać wykonana metodą nieinwazyjną dla posesji mieszkańców. Konieczne jest również, aby wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dokonał sprawdzenia stanu technicznego zabudowań oraz infrastruktury na planowanej trasie. Następnie niezbędne będzie prowadzenie ciągłego monitoringu terenu i pomiary drgań w rejonie prac. Ustawienie czujników na budynkach oraz tworzonym tunelu, a także umożliwienie stałego, ogólnodostępnego podglądu wyników badań.

Podkreślić jednak należy, iż wariant czwarty zakłada również rozbudowę linii kolejowej nr 10 i tym samym ingerencje w tereny zlokalizowane przy osiedlu Kozłówka, a te po raz kolejny ingerują w infrastrukturę miejską, zaburzają ład przestrzenny miasta oraz komfort życia mieszkańców, na co nie może być zgody.

W związku ze wszystkimi powyższymi argumentami oczekujemy, że rozpoczynające się obecnie konsultacje zostaną przeprowadzone w jak największym zakresie.

Wnioskujemy o położenie dużo większego nacisku na konsultacje bezpośrednie z mieszkańcami Legionowa, a nie tak jak poprzednio w formule spotkań online, które łączą grupy z różnych miejscowości uniemożliwiając dyskusję nad szczegółami związanymi z jednym konkretnym terenem. Dodatkowo ta forma konsultacji bardzo często przekłada się na mniejszy udziału seniorów stanowiących w Legionowie liczną grupę mieszkańców.

Grafika z pociągiem - konsultacje