zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

LII sesja Rady Miasta Legionowo

29 marca 2023
Ratusz, sala widowiskowa
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LII sesję Rady Miasta Legionowo 29 marca 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poręczenia przez miasto Legionowo pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2023-2032.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Charlesa Spencera Chaplina w Legionowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/609/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR XLIX/729/2023 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/730/2023 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo działki gruntu.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo działki gruntu.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia w Legionowie pomnika w postaci figury Matki Bożej z Tihaljiny.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Miejską Legionowo obywatelom Ukrainy.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie oraz nadania jej Statutu.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma M. Z. z 15 lutego 2023 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma M. Z. z 16 lutego 2023 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma M. Z. z 23 lutego 2023 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma M. Z. z 28 lutego 2023 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma M. Z. z 7 marca 2023 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji K. L. z 14 lutego 2023 roku Prezydentowi Miasta Legionowo do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi W. S. z 21 lutego 2023 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi E. B. z 23 stycznia 2023 roku.
 31. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w obronie dobrego imienia Ojca Świętego Jana Pawła II.
 32. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie zasadności odwołania Pani Ireny Marii Boguckiej z funkcji Prezesa Zarządu KZB Legionowo Sp. z o.o.
 33. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie za 2022 rok.
 34. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 35. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 36. Wolne wnioski.
 37. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnoszących pisma.

Ewa Wiśniewska, zastępca naczelnika Biura Rady Miasta

Na grafice napis Rada Miasta