zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

LIX sesja Rady Miasta Legionowo

29 listopada 2023
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LIX sesja Rady Miasta Legionowo 29 listopada 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poręczenia przez Gminę Legionowo kredytu w Santander Bank Polska S.A. Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej ”Legionowo” Sp. z o.o. na zakup paliw i surowców do wytwarzania energii cieplnej niezbędnej do zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej i refinansowanie kredytu w Santander Bank Polska S.A.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2023 – 2033.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ”Rondo Piotra Pawłowskiego Twórcy Integracji” rondu położonemu w Legionowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ”Rondo Wiesława Huberta Klejmenta” rondu położonemu w Legionowie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ”Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” rondu położonemu w Legionowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Centrum Informacyjno–Administracyjnego przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem stanowiska biurowego w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Legionowo pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 21. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 22. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

Na grafice napis Rada Miasta