zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Budowa filii żłobka.

Nabór na stanowisko Kierownika Filii Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie

Data dodania: 25 maja 2020

Dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie, ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Filii Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie.

Cofnij

1. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie;
2) Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie pracy z dziećmi; lub: co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi;
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
6) Pełna władza rodzicielska - brak ograniczenia, zawieszenia, bądź pozbawienia (obecnie i w przeszłości);
7) Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
8) Kierownikiem filii żłobka może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne.

2. Wymagania dodatkowe:
1) Co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi;
2) Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania żłobków;
3) Znajomość przepisów ustaw: o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kpa, Kodeks pracy, Kodeks cywilny;
4) Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office;
5) Komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność i zdolność podejmowania decyzji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Wspomaganie Dyrektora żłobka w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ.U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.), a w szczególności:
- organizowanie pracy i kierowanie działalnością filii żłobka,
- należyte gospodarowanie mieniem filii żłobka do wykonywania bieżącej działalności.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni pra publicznych;
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.168);
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;
8) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
9) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
10) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

Dokumenty aplikacyjne: oświadczenia powinny być podpisane, list motywacyjny CV powinny być podpisane oraz opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28 maja 2020 r. do godz. 15:00 na adres: Żłobek Miejski Motylkowy Świat, ul: ppłk. Edwarda Dietricha 1, 05-120 Legionowo w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Filii Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0,0051 %.
2) Otwarcie ofert nastąpi z Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie, ul: ppłk. Edwarda Dietricha 1 w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 12:00.
3) Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4) Z Regulaminem naboru zapoznać się można w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 774 56 22 w. 2.
5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat oraz na tablicy ogłoszeń żłobka przy ul. Dietricha 1.
6) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282), zostanie zawarta umowa na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
7) Zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku nastąpi 1 sierpnia 2020 r.

źródło: Żłobek Miejski w Legionowie