zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca z napisem - Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legionowo na lata 2011-2026

Data dodania: 26 kwietnia 2022
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni aktualizacji projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Legionowo na lata 2011-2026 w dniach od 26.04.2022 r. do 16.05.2022 r.
Cofnij

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://www.bip.legionowo.pl/

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Miasta Legionowo lub w formie elektronicznej na adres: kancelaria@um.legionowo.pl do dnia 16.05.2022 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Treść ogłoszenia oraz założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legionowo na lata 2011-2026 - projekt aktualizacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.