zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XL sesja Rady Miasta Legionowo

08 lutego 2023
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XL sesję Rady Miasta Legionowo 8 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poręczenia przez Gminę Legionowo kredytu w Santander Bank Polska S.A. Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. na zakup paliw i surowców do wytwarzania energii cieplnej niezbędnej do zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej i refinansowanie kredytu w Santander Bank Polska S.A.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2023-2029.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 11. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok”.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/689/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma M. Z. z 16 stycznia 2023 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 17. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Legionowo w 2022 roku.
 18. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 19. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 16, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnoszącego pismo.

Ewa Wiśniewska, zastępca naczelnika Biura Rady Miasta

Na grafice napis Rada Miasta