zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XLI sesja Rady Miasta Legionowo

25 maja 2022
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLI sesję Rady Miasta Legionowo 25 maja 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2022 – 2026.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Legionowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Legionowo na lata 2022 – 2024.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku z 5 maja 2022 roku Prezydentowi Miasta Legionowo do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 13. Wykonanie uchwał Rady Miasta Legionowo kadencji 2018 – 2023 za 2021 rok.
 14. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 15. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

Na grafice napis Rada Miasta