zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XLIV sesja Rady Miasta Legionowo

30 sierpnia 2022
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Miasta Legionowo 30 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2022 – 2026.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Szarych Szeregów w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego oraz na udzielenie przy sprzedaży nieruchomości bonifikaty od ceny tej nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie w drodze darowizny na cel publiczny, na własność Gminy Miejskiej Legionowo, działek gruntu położonych w Legionowie, stanowiących własność Skarbu Państwa.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026".
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku M.S. z 4 lipca 2022 roku Prezydentowi Miasta Legionowo do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi G.D. z 7 sierpnia 2022 roku Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. oraz Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma M.Z. z 10 sierpnia 2022 roku w części Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w części Prokuraturze Rejonowej w Wołominie do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 16. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 17. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 13, 14 i 15, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawcy.

Agnieszka Przybysz, zastępca naczelnika Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej

Na grafice napis Rada Miasta