zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XLV sesja Rady Miasta Legionowo

28 września 2022
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miasta Legionowo 28 września 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2022 – 2026.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Legionowo na lata 2011 – 2026.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego północną i północno – wschodnią część miasta Legionowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy ulicy Suwalnej, osobie która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jabłonnie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Daliowej 4 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie w drodze darowizny na cel publiczny, na własność Gminy Miejskiej Legionowo, działek gruntu położonych w Legionowie, stanowiących własność Skarbu Państwa.
 15. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 16. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

Na grafice napis Rada Miasta