zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XLVII sesja Rady Miasta Legionowo

30 listopada 2022
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Miasta Legionowo 30 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2022-2026.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.
  Projekt uchwały
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
  Projekt uchwały
 9. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
  Projekt obwieszczenia
 10. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
  Projekt obwieszczenia
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41.
  Projekt uchwały
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo udziału w nieruchomości lokalowej.
  Projekt uchwały
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
  Projekt uchwały
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  Projekt uchwały
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2023-2026.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za posiłek i pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Legionowie.
  Projekt uchwały
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg W. T.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi S. G.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi M. T.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Think Tank – Genesis Poloniae.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru lasu ochronnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 27 w obrębie ewidencyjnym nr 7 w Legionowie.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi G. D. z 7 listopada 2022 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 30. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 31. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 32. Wolne wnioski.
 33. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 24, 25, 26 i 29 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe skarżących.

Małgorzata Dziewiecka, główny specjalista w Biurze Rady Miasta

Na grafice napis Rada Miasta