zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XLVIII sesja Rady Miasta Legionowo

28 grudnia 2022
Ratusz, sala konferencyjna
10:00
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Miasta Legionowo 28 grudnia 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poręczenia przez Gminę Legionowo pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielonej Spółce Nowa Energia Legionowo Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej o mocy około 15MWt”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2022-2026.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
  3. odczytanie opinii i wniosków komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. budżetu,
  4. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie wniosków komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. budżetu do projektu budżetu,
  5. przedstawienie autopoprawek Prezydenta Miasta Legionowo ujętych w projekcie uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2023-2029.
 13. Rozpatrzenie projektu Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Wyżnicy.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2023-2027.
 21. Rozpatrzenie pisma Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z 3 listopada 2022 roku w sprawie poparcia petycji dotyczącej naprawy „Uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 roku, w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”.
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi S.G.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru lasu ochronnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 25 w obrębie ewidencyjnym numer 7 w Legionowie.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Jabłonnie z/s w Legionowie do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo na 2023 rok.
 26. Plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Legionowo na 2023 rok.
 27. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 28. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt 22, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe skarżącego.

Ewa Wiśniewska, zastępca naczelnika Biura Rady Miasta

Na grafice napis Rada Miasta