zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XXXVII sesja Rady Miasta Legionowo

26 stycznia 2022
Zdalny tryb obradowania
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miasta Legionowo 26 stycznia 2022 roku o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2022 - 2026.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Granicznej w Legionowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania części pisma M.Z. z 27 grudnia 2021 roku Komendantowi Powiatowemu Policji w Legionowie zgodnie z właściwością.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma K.W. z 30 grudnia 2021 roku Komendantowi Powiatowemu Policji w Legionowie oraz Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwością.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Legionowo.
 14. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Legionowo w 2021 roku.
 15. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 16. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 11 i 12, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.

Ewa Wiśniewska, główna specjalistka w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

Na grafice napis Rada Miasta