zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Deklaracja dostępności serwisu legionowo.pl

Urząd Miejski Legionowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.legionowo.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 01-01-2018
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  04-02-2021

Dostępność na stronach legionowo.pl
Legionowo.pl udostępnia Widget Dostępności do Witryny UserWay, który jest obsługiwany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala legionowo.pl poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Włączanie menu dostępności
Menu dostępności legionowo.pl można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Po uruchomieniu menu dostępności zaczekaj chwilę, aż menu ułatwień dostępu załaduje się w całości.

Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu.

Strona legionowo.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, głównie tych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy.
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów elektronicznych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości elementy te są poprawiane. Dokładamy starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
    Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: kancelaria@um.legionowo.pl. Osobą  kontaktową jest Adam Aksamit, tel. 22 766 40 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej podstronę/część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Nieruchomość przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie jest budynkiem użyteczności publicznej o charakterze biurowo-usługowym, o nowoczesnej bryle składającej się w części z dwóch i czterech kondygnacji, z parterem usługowym. Budynek składa się z pomieszczeń biurowych, sali wielofunkcyjnej – widowiskowej, sali toastów, sali ślubów i sali konferencyjnej oraz 7 lokali użytkowych. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Legionowo.
Bryła budynku Ratusza nawiązuje do linii zabudowy ul. Piłsudskiego, tworząc jednocześnie w rejonie skrzyżowania z ul. Sowińskiego ogólnodostępną przestrzeń publiczną – plac ratuszowy.
Budynek składa się z dwóch skrzydeł spiętych przeszklonym atrium. Administracyjna część ratusza (oznaczona jako A) – skrzydło północne to budynek IV kondygnacyjny, część kulturalno-informacyjna - II kondygnacyjna (oznaczona jako B).
Główne wejście do budynku znajduje się w centralnej części obiektu, w szklanej ścianie atrium. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe i otwierają się automatycznie.
W atrium, w przestrzeni publicznej następuje rozdział ruchów do zróżnicowanych funkcjonalnie skrzydeł, a także wyjście na plac parkowy. Oba skrzydła budynku połączone są ze sobą antresolą na I piętrze.
Parter części administracyjnej, dostępny bezpośrednio z holu, zajmuje Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo oraz Wydział Paszportowy Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Reprezentacyjna klatka schodowa i winda prowadzą na I piętro, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego z salą ślubów w części otwartej widokowo na park. Pozostała część administracyjna jest zlokalizowana na I, II, III i IV kondygnacji skrzydła północnego.
Na parterze skrzydła południowego mieści się dostępne z atrium oraz niezależne od placu – Centrum Informacyjne (szatnie, sanitariaty dla klientów i części informacyjno-kulturalne). Na piętrze zlokalizowana jest sala wielofunkcyjna z zapleczem oraz sala konferencyjna. Ruchome ścianki umożliwiają połączenie sali z foyer i salą konferencyjną w jedną przestrzeń.
Wszystkie pomieszczenia biurowe w budynku dostępne są dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przewidziano 2 toalety dla tej grupy osób – na parterze i I piętrze.
W budynku znajdują się 92 pomieszczenia biurowe, 7 lokali użytkowych, sala ślubów, sala toastów, sala widowiskowa, sala konferencyjna.

Budynek wyposażony jest w dwie windy osobowe, w garażu podziemnym mieszczą się pomieszczenia techniczne i zaplecze magazynowe Urzędu Miasta Legionowo. W windach znajdują się oznaczenia w języku brajla. Drzwi w windach otwierają się automatycznie.
Do budynku prowadzą 3 wejścia przeznaczone dla klientów - jedno główne od ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i jedno boczne znajdujące się przy portierni budynku. Wejście boczne przeznaczone dla pracowników urzędu znajduje się również przy portierni budynku a drugie wejście boczne przy podjeździe od strony ul. marsz. Józefa Piłsudskiego. Wejścia przeznaczone dla klientów, w tym główne i boczne przystosowane są dla osób na wózkach. Przy wejściu przy portierni znajduje się winda przystosowana dla osób na wózkach zapewniająca dostęp do kondygnacji I, II i III w budynku. Wejście główne prowadzi do atrium, w którym znajduje się winda przystosowana dla osób na wózkach, która zapewnia dostęp do poziomu I. Wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku oraz wejścia do pomieszczeń biurowych przystosowane są dla osób na wózkach, zapewniając tym samym dostęp do wszystkich poziomów w budynku.
Punkt Informacji (recepcja) znajduje się na parterze w atrium budynku, gdzie znajduje się winda zapewniająca dostęp na I piętro. Winda zapewniająca dostęp z I piętra do kolejnych kondygnacji znajduje się przy klatce schodowej na I piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w garażu podziemny, w którym znajduje się winda zapewniająca dostęp do pozostałych kondygnacji w budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed głównym wejście do budynku zlokalizowany jest parking dla psa.
W Urzędzie Miasta Legionowo nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku (z wyłączeniem wind) nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń znajdują się na każdej kondygnacji budynku przy wejściach z klatek schodowych oraz przy wejściu przy portierni oraz w garażu podziemnym.
W urzędzie świadczona jest pomoc dla osób niewidomych, niepełnosprawnych ruchowo, powyżej 80. roku życia - tel. 22 766 40 03.
Na portierni budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne, które osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia możliwości ewakuacji.

Podstrona z grafiką, na której przedstawiono udogodnienia i miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Podstrona z tekstem łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) o Urzędzie Miasta Legionowo.