zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych
Norbert Ciecierski

tel.: +48 694 445 596,
e-mail: iod@um.legionowo.pl,
pok. nr 4.35


Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych
(z wyłączeniem USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, potwierdzenia profilu zaufanego)

Szanowni Państwo, klienci Urzędu Miasta Legionowo

Od 25 maja 2018 roku stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym informujemy, że:

 1. Przetwarzanie danych w Urzędzie Miasta Legionowo jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo.
  Adres siedziby:
  Urząd Miasta Legionowo: ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo,
  Tel.: +48 22 766 20 31,
  e-mail: prezydent.miasta@um.legionowo.pl,
  formularz kontaktowy pod adresem: legionowo.pl/pl/kontakt/pytanie-do-prezydenta/zadaj-pytanie
  lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.
  W Urzędzie Miasta Legionowo powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Norbert Ciecierski
  Kontakt: iod@um.legionowo.pl, tel.: +48 694 445 596.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy.
  art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  art. 9 ust. 2 lit. g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  Państwa dane osobowe będą powierzone firmie BULL DESIGN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ołówkowej 28, 03-001 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 524-237-09-15, REGON: 140018371, na podstawie zawartej umowy dotyczącej obsługi informatycznej strony internetowej poprzez którą dane są pozyskiwane.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 6. Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
  Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Pliki do pobrania: