zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Regulamin Konkursu fotograficznego #Legionowo

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „#legionowo” zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „Konkursem” jest Miasto Legionowo zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach, określonych
 3. w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Informacje o konkursie oraz pełny regulamin konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej: www.legionowo.pl.
 4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 6. Tematem konkursu fotograficznego jest Legionowo: miejsca, architektura, chwile, mieszkańcy.

§ 2
KONKURS – ZASADY

 1. Każde zdjęcie, które ma wziąć udział w konkursie powinno być zamieszczone w aplikacji społecznościowej Instagram i odpowiednio otagowane konkursowym hashtagiem: #legionowoporusza i #legionowo. Zakwalifikowanie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkurs@um.legionowo.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 2000px/krótszy bok. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
  a) dane uczestnika (imię, nazwisko, adres),
  b) numer telefonu, adres e-mail,
  c) tytuł fotografii,
  d) plik JPG podpisany nazwiskiem autora z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny/smartfon,
  e) datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 30.06.2019 r.),
  f) zgodę na udział w Konkursie i przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez umieszczenie informacji:
  Przesyłając swoje zdjęcie wyrażam zgodę na udział w Konkursie jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Regulaminem.
 4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 3 lipca 2019 r. do 6 sierpnia 2019 r.
 5. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostaną odrzucone.
 6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

§3
OCENA PRAC

 1. Oceny prac konkursowych dokona Jury w składzie: Aleksander Małachowski - #hashtagalek (juror specjalny), Tamara Boryczka, Nikodem Karolak, Iwona Wymazał.
 2. Autor najwyżej ocenionej pracy otrzyma bon o wartości 100 zł. Zwycięzca i cztery kolejne osoby otrzymają pakiety gadżetów miejskich. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia innych prac poprzez informację o ich wyróżnieniu na portalu.
 3. Wyróżnienia i nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika fotografie naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, lub obowiązujące przepisy prawa. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§ 4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Użytkowników, jest Prezydent Miasta Legionowo, adres: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.
 2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27.04.2016) w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i prawidłowej realizacji Konkursu.
 5. Użytkownik uprawniony jest do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przechowywanych w siedzibie Organizatora. Dane przechowywane są przez okres 1 roku od ich uzyskania przez Organizatora.
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrona Danych. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres Inspektora: iod@um.legionowo.pl.
 7. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Biorąc udział w Konkursie Użytkownicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie na Profilu @legionowo_official (Instagram) co najmniej swojego nicka lub imienia i nazwiska.

§ 5
OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH. UDZIELENIE LICENCJI. NABYCIE WŁASNOŚCI PRAC

 1. Przesłanie na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób, przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich oraz innych praw osób trzecich. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do fotografii nadesłanej przez Uczestnika.
 3. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorom konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnej licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach na stronach internetowych Organizatora, wykonanie reprodukcji oraz powielanie jej w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs dostępny jest na stronie internetowej www.legionowo.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 847).

ZAŁĄCZNIKI: