zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Napis - Komunikat

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych

Data dodania: 14 lipca 2023
Straż Miejska w Legionowie informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) prowadzi kontrole przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
Cofnij

Przepisy powyższej ustawy nakładają obowiązek na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obioru odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Legionowo. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, instytucje kultury, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, itp.

W przypadku, kiedy nieruchomość posiada dwie części, tj. jedną przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz drugą przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni podpisać odrębną, indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Natomiast w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Legionowa.

Jeżeli przedsiębiorcy z terenu Gminy Legionowo, do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbiór odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kara grzywny w wysokości do 500 zł.