zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika urząd miasta

Raport z konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data dodania: 12 października 2023

Dokument konsultowany:
„Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Cofnij

Podstawa prowadzenia konsultacji:

 1. Uchwała Nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 3288 z późn. zm.).
 2. Zarządzenie Nr 164/2023 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Legionowo odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 • Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych.

Informacja o przeprowadzonej akcji informacyjnej:

 • Informacja o konsultacjach podana została do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo oraz publikację Zarządzenia Nr 164/2023 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20.06.2023 r.
 • Informacja o prowadzonych konsultacjach została przesłana także do członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie.

Działania podjęte w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych form konsultacji:
Konsultacje prowadzone zostały w terminie od 20 czerwca 2023 r. do 8 września 2023 r. z zastosowaniem następujących form:

 1. drogą elektroniczną na podany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej,
 2. drogą korespondencyjną,
 3. bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Legionowo.

W dniu 22.06.2023 r. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji III Święta Organizacji Pozarządowych połączone z konsultacjami Programu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących podmiotów: Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Legionowie, Fundacji „Promień Słońca”, Legionowskiego Stowarzyszenia „AMICUS”, Fundacji Pasja Życia im. s. Józefy Menendez, Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie, Stowarzyszenia „Dobra Fala”, Stowarzyszenia BORIS oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Miasta Legionowo.

W kolejnym spotkaniu w sprawie konsultacji Programu w dniu 08.09.2023 r. udział wzięli przedstawiciele następujących podmiotów: Stowarzyszenia Wolontariat Legionowo, Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, Miejskiej Rady Seniorów, Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Legionowie, Fundacji Pasja Życia im. s. Józefy Menendez, Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie”, Związku Harcerstwa Polskiego, Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Ochotniczej Straży Pożarnej, Fundacji Emanio Arcus, Fundacji „Promień Słońca”, Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie, Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów”, Legionowskiego Stowarzyszenia „AMICUS”, Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie, Stowarzyszenia BORIS.

Informacja o wynikach konsultacji, zebranych w trakcie konsultacji uwagach i opiniach oraz sposobie ustosunkowania się do zebranych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem:
W trakcie konsultacji terminowo wpłynęły dwa zgłoszenia w przedmiocie konsultacji.

Zgłaszający:
Stowarzyszenie Dobra Fala
Treść zgłoszenia:

 1. uwzględnienie w priorytetowych zadaniach publicznych działań regrantingowych mających na celu stworzenie konkursu wsparcia inicjatyw oddolnych grup nieformalnych, mieszkańców i organizacji pozarządowych,
 2. wprowadzenie obowiązku przedstawienia przez podmiot oceniający (JST) projekty w ramach konkursów ofert karty oceny zawierającej kryteria zgodne z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stanowisko Prezydenta Miasta Legionowo:

 • Uwagi do pkt 1. znajdują się w projekcie "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • Uwagi do pkt 2. nie zostały uwzględnione w projekcie "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego."

Zgłaszający:
Stowarzyszenie Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej "Brzozów"
Treść zgłoszenia:
Nadanie szczególnego zakresu oraz uroczystego charakteru 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, w którym wzięli czynny i ofiarny udział żołnierze I Rejonu "Marianowo-Brzozów" VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, w tym liczni harcerze Szarych Szeregów, poprzez finansowe i organizacyjne wsparcie:

 1. rewitalizacji szlaku „Polski Walczącej” na terenie Legionowa (inspekcję szlaku, odnowienia oznakowania, wymiany popękanych tablic informacyjnych, przeniesienia opisów miejsc i wydarzeń z obcego serwera internetowego na serwer miejski),
 2. zorganizowania spacerów i marszów z przewodnikiem po tym szlaku,
 3. zaprojektowania, wykonania i prezentacji przez czas trwania Powstania (63 dni) billboardów w kluczowych punktach miasta, informujących o udziale Legionowa i okolic w Powstaniu Warszawskim,
 4. zaprojektowania, wykonania i prezentacji przez czas trwania Powstania (63 dni) wystawy plakatowej w poczekalni dworca PKP, ukazującej historię walk i losy ludzi z naszego rejonu podczas Powstania,
 5. zaprojektowania, wykonania i prezentacji podczas uroczystości 1 sierpnia stosownej wystawy plakatowej na Rondzie AK, a następnie przeniesienia jej w okolice Ratusza na kolejne 62 dni,
 6. zaprojektowania i wykonania biało-czerwonych kotylionów z emblematem Polski Walczącej i datami: 1944-2024 do rozdawania uczestnikom uroczystości i imprez związanych z rocznicą,
 7. doboru i wyświetlenia w przestrzeni miejskiej serii filmów o Powstaniu Warszawskim, zarówno przeznaczonych dla młodzieży jak i publiczności dorosłej,
 8. opowieści o czterodniowych walkach na terenie Legionowa i Chotomowa w formie spektaklu teatralnego „W sztabie u Grosza” realizowanego we współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Pluton 709”,
 9. wydania dwóch publikacji książkowych:
 • Olga Gajda: w oparciu o wspomnienia kombatantów AK – „80 lat od Powstania Warszawskiego w powiecie legionowskim”, we współpracy ze starostwem legionowskim,
 • Wojciech Jeute: „Płk Roman Kłoczkowski 1894-1952. Biografia dowódcy”, w ramach działalności wydawniczej Muzeum Historycznego w Legionowie;
 1.  zwiększenia popularności XV edycji Konkursu Wiedzy o PPP, AK i SzSz poprzez dobór atrakcyjnego zadania konkursowego (mała forma filmowa) we współpracy ze starostwem legionowskim. Postulat waloryzacji wysokości nagród w konkursie;
 2.  konsultacji informatycznych i wzbogacenia strony internetowej ZOPAK-u w celu podniesienia jej atrakcyjności i zwiększenia ilości informacji historycznych.

Stanowisko Prezydenta Miasta Legionowo:
Zakres wniosków mieści się w projekcie "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego."

Z inicjatywy Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych wprowadzono następujące zapisy:

 • w § 3 ust. 2 w projekcie dopisano pkt 9: „wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej”;
 • w § 17 w projekcie dopisano:

   pkt 13) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo;

   pkt 14) działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.”

Wykreślono zapis § 5 ust. 3 pkt 3) w brzmieniu: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023.” 

Stanowisko Prezydenta Miasta Legionowo:
Uwagi zostały uwzględnione.

w z. Prezydenta Miasta
mgr Piotr Zadrożny
Zastępca Prezydenta