zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oferty/konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data dodania: 14 lutego 2023

Zarządzenie nr 37/2023 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku

Cofnij

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.1), w związku z § 9 ust. 1 załącznika do Zarządzenia nr 368/2022 Prezydenta Miasta Legionowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2023 r. poprzez przyznanie dotacji: Legionowskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci z Zespołem Aspergera i ADHD "Asy" w wysokości 11 285 zł na realizację zadania: Cykl warsztatów kreatywno - manualnych "Talent każdy ma!".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski

_____________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2490; z 2022r. poz. 1265, poz. 1812