zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu: osoby podczas spotkania

Zostań członkiem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data dodania: 1 września 2020

Rada Miasta Legionowo podjęła 26 sierpnia uchwałę Nr XX/321/2020 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Cofnij

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym

Prezydenta Miasta Legionowo do realizacji zadań określonych w art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Do zadań Miejskiej Rady należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
  4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
  5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Radę powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Legionowo w drodze zarządzenia.

W skład Rady wchodzi co najmniej 8 osób, w tym:
- 2 przedstawicieli Rady Miasta Legionowo,
- 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Legionowo,
- co najmniej 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Legionowo.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Praca na rzecz Rady jest nieodpłatna.

Zapraszamy legionowskich społeczników, którym zależy na wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego oraz dialogu obywatelskiego, rozwijaniu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi, zapraszamy do pracy w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Kandydatów należy zgłaszać do 1 października 2020 roku.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Formularze zgłoszeniowe kandydatów należy składać do 1 października 2020 r. na adres:

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
ePUAP /UMLegionowo/skrytka
e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl