zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Napis - komunikat

Zasady przyjęć do klas I na rok szkolny 2024/2025

Data dodania: 3 kwietnia 2024

Poniżej prezentujemy zasady przyjęć do klas I na rok szkolny 2024/2025.

Cofnij

Informacje ogólne

Do klas I szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są:

 • z urzędu – do szkoły obwodowej,
 • na wniosek rodziców – do szkoły poza obwodem – dziecko bierze udział w rekrutacji.

Do klas I przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie (rocznik 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • 6-letnie (rocznik 2018) – zgodnie z wolą rodziców jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
 • dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Do klas I bez postępowania rekrutacyjnego przyjmowane są dzieci:

 • dla których dana szkoła jest szkołą obwodową – na podstawie zgłoszenia rodziców,
 • które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, wskazanej przez organ prowadzący niebędącej szkołą obwodową.

Zasady zapisów dla dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych będą odbywały się od 1 marca do 30 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia prowadzone są elektronicznie

Po wpisaniu numeru PESEL dziecka oraz miejsca zamieszkania system wskazuje szkołę obwodową.

Osoby, które nie posiadają numeru PESEL zaznaczają w systemie taką opcję i zostają przekierowane do wprowadzenia rodzaju, serii oraz numeru innego dokumentu tożsamości.

Zgłoszenie można przekazać do szkoły trzema sposobami:

 • można wypełnić zgłoszenie w systemie elektronicznym, podpisać profilem zaufanym i wysłać w systemie do szkoły obwodowej (po wpisaniu miejsca zamieszkania wyświetli się odpowiednia szkoła obwodowa).
 • można wypełnić zgłoszenie w systemie elektronicznym, wydrukować, podpisać i osobiście zanieść do szkoły obwodowej (po wpisaniu miejsca zamieszkania wyświetli się odpowiednia szkoła obwodowa).
 • można wydrukować zgłoszenie z systemu elektronicznego, wypełnić odręcznie, podpisać i osobiście zanieść do szkoły obwodowej.

Oboje rodziców musi podpisać zgłoszenie, aby potwierdzić podane w nim informacje. Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać zgłoszenia, należy wypełnić załączone w systemie oświadczenie wyjaśniające dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o zapisie dziecka i uzgodnili dane zawarte w zgłoszeniu. W przypadku zgłoszenia dziecka do szkoły tylko przez jednego rodzica zgłoszenie wraz z dołączonym oświadczeniem należy zanieść do szkoły obwodowej. Zgłoszenie podpisane przez jednego rodzica przyjmowane jest tylko w formie papierowej.

Zarówno zgłoszenie jak i oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w szkole wskazanej przez Prezydenta Miasta Legionowo, niebędącej ich szkołą obwodową składają wniosek skierowany do Dyrektora tej Szkoły Podstawowej w formie papierowej. Wnioski są dostępne w sekretariatach poszczególnych szkół.

Decyzja o przydziale do poszczególnych oddziałów należy do dyrektora danej szkoły i zostanie podana pod koniec sierpnia br.


Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkoły podstawowej

  Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Decyzja o ogłoszeniu ewentualnej rekrutacji należy do dyrektora danej szkoły podstawowej.

  Kryteria rekrutacji dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół zostały określone w Uchwale Nr XXVIII/365/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r.

  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/25 do klas I szkół podstawowych zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 19/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2024 r.

  Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej odbywa się tylko w formie papierowej.

 2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych i dwujęzycznych

  W Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty planowane jest utworzenie oddziału sportowego na poziomie klas czwartych.

  Zgodnie z art.154 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dyrektor szkoły do końca lutego 2024 r. poda do publicznej wiadomości informację o sportach, w których będzie odbywało się szkolenie w tym oddziale.

  W Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK planowane jest utworzenie oddziału dwujęzycznego na poziomie klas siódmych.

  Zgodnie z art.154 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dyrektor szkoły do końca lutego 2024 r. poda do publicznej wiadomości informację o drugim języku nauczania w oddziale dwujęzycznym.

  Szczegółowe informacje nt. rekrutacji prowadzonej do ww. oddziałów, wzór wniosku o przyjęcie oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia będą zamieszczone na stronach internetowych szkół www.sp8.legionowo.pl i www.sp7.legionowo.pl

  Rekrutacja do tych oddziałów odbywa się tylko w formie papierowej.

  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/25 do klas wyższych niż klasa I sportowych zostały określone w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 19/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2024 r.

  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/25 do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas siódmych w szkołach podstawowych zostały określone w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 19/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2024 r.