zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis komunikat

Zasady przyjęć do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Data dodania: 29 stycznia 2024

Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane są: - dzieci 7 - letnie (rocznik 2017), objęte obowiązkiem szkolnym; - dzieci 6 – letnie (rocznik 2018) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Cofnij

Dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko do 30 kwietnia 2024 r.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do klasy I w tej szkole podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Szczegółowe zasady postępowania podane zostaną w połowie lutego br.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych przyjmowane są w terminie 1 marca – 30 kwietnia 2024 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Decyzja o ogłoszeniu ewentualnej rekrutacji należy do dyrektora danej szkoły podstawowej.

Informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty planowane jest utworzenie oddziału sportowego na poziomie klas czwartych.

Zgodnie z art.154 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dyrektor szkoły do końca lutego 2024 r. poda do publicznej wiadomości informację o sportach, w których będzie odbywało się szkolenie w tym oddziale.

W Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK planowane jest utworzenie oddziału dwujęzycznego na poziomie klas siódmych.

Zgodnie z art.154 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dyrektor szkoły do końca lutego 2024 r. poda do publicznej wiadomości informację o drugim języku nauczania w oddziale dwujęzycznym.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji prowadzonej do ww. oddziałów, wzór wniosku o przyjęcie oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia będą zamieszczone na stronach internetowych szkół www.sp8.legionowo.pl i www.sp7.legionowo.pl

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół zostały określone w Uchwale Nr XXVIII/365/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/25 do klas I szkół podstawowych zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 19/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/25 do klas wyższych niż klasa I sportowych zostały określone w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 19/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/25 do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas siódmych w szkołach podstawowych zostały określone w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 19/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2024 r.