zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis komunikat

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo na r.szk. 2024/2025

Data dodania: 29 stycznia 2024

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 19/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2024 r. Oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo zostanie udostępniona 29 lutego 2024 r. o godz. 12:00.

Cofnij

W postępowaniu rekrutacyjnym na r.szk. 2024/2025 biorą udział dzieci zamieszkałe w Legionowie urodzone w latach 2021-2018 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza Gminą Legionowo mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeśli po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkańców Legionowa pozostaną wolne miejsca.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2024/2025 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. do godz. 12:00. Wzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach. Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r.szk. 2024/2025 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli/szkół podstawowych prowadzących postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - bip.legionowo.pl

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – bip.legionowo.pl

Adres strony rekrutacyjnej dla rodziców oraz szczegółowe zasady składania wniosków z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zostaną podane w lutym br.